Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 04.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, obejmującego tereny przy ul. Przemysłowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.503 z póżn. zm) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIV/412/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, obejmującego tereny przy ulicy Przemysłowej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, obejmującego tereny przy ulicy Przemysłowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Plan obejmuje obszar, którego granice stanowią: od północy – północna granica ulicy Przemysłowej oraz północno-wschodnia granica działek ewid. nr 100/6, 102/5, 103/4 obręb 59 14-05, od wschodu – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki, od południa – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz północna granica działki ewid. nr 4 obręb 60 14-06 i działki ewid. nr 50 obręb 58 14-04, od zachodu – zachodnia i północna granica działki ewid. nr 49/4 obrębu 0058 14-04, północna granica działek ewid. nr 49/5, 49/6 obrębu 0058 14- 04, południowo-wschodnia i wschodnia granica działki ewid. nr 52 obrębu 0058 14-04, wschodnia granica działki ewid. 105 obrębu 0059 14-05, północna granica działek ewid. nr 20/12, 22/8, 23/13 obrębu 0059 14-05, zachodnia granica działki ewid. nr 25/4 obręb 59 14-05.

Projekt będzie dostępny w dniach od 12.10.2022 r. do 03.11.2022 r. w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 325), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, o godz. 10:00 w pokoju nr 325.

Zgodnie z art. 18 i 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:

  1. na piśmie do Burmistrza Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego na adres Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
  2. w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres sekretariat@nowydwormaz.pl.

Termin składania uwag upływa dnia 18 listopada 2022 r.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@nowydwormaz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Z up. BURMISTRZA
/-/ Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Sylwia Pakoca
(2022-10-04)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2022-10-04 12:04:12)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki