Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dnia 2 stycznia 2023 r

ZARZĄDZENIE NR 1/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 53 i 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DzU z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Remonty cząstkowe dróg, placów i chodników, odnowienie i uzupełnienie oznakowania oraz czyszczenie studni chłonnych w 2023 roku, w składzie:

  1. Maciej Dąbrowski          -        przewodniczący
  2. Andrzej Zieliński            -        sekretarz
  3. Hanna Owocka              -        członek komisji (zastępca przewodniczącego)
  4. Anna Sobczyńska          -        członek komisji (zastępca sekretarza)

§ 2

  1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Komisja przetargowa zakończy pracę w dniu zatwierdzenia protokołu z postępowania.

§ 3

Zgodnie z § 9 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku
z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa
.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  

Z up. Burmistrza

/-/Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Andzrzej Zieliński
(2023-01-02)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2023-01-20 12:33:45)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki