Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2023

ZARZĄDZENIE Nr 18/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Z DNIA 30 stycznia 2023 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.  poz. 40 ze zm.) i art.70a ust.1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 1762 ) oraz §5  i §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1653) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyodrębnione w budżecie  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023 środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią 0,8% planowanych rocznych środków finansowych przeznaczonych na ich wynagrodzenia osobowe.

§ 2.  Ze środków określonych w §1 dofinansowane będą w części lub w całości:

  1. opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
  2. opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora,
  3. udział nauczycieli, w tym kadry kierowniczej, w kursach doskonalących, szkoleniach, seminariach, konferencjach szkoleniowych,
  4. materiały szkoleniowe i informacyjne,
  5. koszty przejazdów nauczycieli, którzy za zgodą dyrektora szkoły lub przedszkola uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje,
  6. udział nauczycieli w warsztatach metodycznych i przedmiotowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb szkoły/przedszkola.

§ 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe (studia magisterskie i podyplomowe) lub zakłady doskonalenia nauczycieli w wysokości do 70% poniesionych kosztów za semestr w danym roku budżetowym.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                             Burmistrz Miasta

                            Jacek Kowalski

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr …/… /2023 Burmistrza Miasta

w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia .......................

            

Wniosek o  dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok …

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1653)

Rozdział 80146 §3020

   §4210

    §4300

                           §4410

                           §4700

L.p.

Nazwa

Symbol klasyfikacji budżetowej

Plan na rok 2023

Planowane wykonanie

Nazwa dofinansowania

Liczba nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Marta Więch
(2023-01-30)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2023-02-17 14:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki