Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 35/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 16 lutego 2023 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) art. 53 i 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2021 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mazowiecki” w składzie:

  1. Hanna Owocka                 - przewodniczący
  2. Anna Sobczyńska              - sekretarz
  3. Piotr Karczewski                - członek komisji (zastępca przewodniczącego)
  4. Andrzej Zieliński                - członek komisji (zastępca sekretarza)

             

§ 2

  1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Komisja przetargowa zakończy pracę z dniem zatwierdzenia protokołu postępowania.

§ 3

         Zgodnie z § 9 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku z przygotowaniem lub prowadzeniem postępowania w zgodzie ze szczegółowymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-up Burmistrza

/-/ Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

 

Wytworzył:
Anna Sobczyńska
(2023-02-16)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2023-03-08 11:30:16)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki