Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór MazowieckiI z dnia 27 lutego 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie: wydatkowania środków przekazanych Gminie na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 14 ust.14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103), zarządza się co następuje:

 

§ 1. Środki przekazane Gminie na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą być wydatkowane w sposób bezpośredni na:

 1. pokrycie kosztów dowozu i opieki w czasie dowozu uczniów obywateli Ukrainy;
 2. dodatkową naukę języka polskiego;
 3. zajęcia wyrównania wiedzy;  
 4. pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 5. prowadzenie oddziałów przygotowawczych;
 6. utworzenie dodatkowych oddziałów;
 7. zakupy pomocy dydaktycznych, mebli itp. dedykowanych i służących uczniom -obywatelom Ukrainy;
 8. koszty tworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 9. rozbudowę lub doposażenie pracowni informatycznych – poprzez stworzenie dodatkowych stanowisk do nauki;
 10. finansowanie wycieczek szkolnych, „Zielonych szkół”, obozów letnich i zimowych organizowanych przez stowarzyszenia i szkoły, biletów do teatru itp. dedykowanych uczniom -obywatelom Ukrainy;
 11. przyznanie dodatku specjalnego dla pracowników administracji w szkołach i przedszkolach -w związku z realizacją zadań dedykowanych uczniom -obywatelom Ukrainy;
 12. doskonalenie zawodowe nauczycieli związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

 

§ 2. Ponadto środki przekazane Gminie na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą być przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków szkoły i przedszkola o charakterze kosztów ogólnych, innych, niż określone w § 1, tj. na:

 1. media : energia cieplna, gaz, prąd, woda, wywóz nieczystości;
 2. środki czystości;
 3. pomoce dydaktyczne;
 4. wynagrodzenia nauczycieli;
 5. wynagrodzenia pracowników kuchni;
 6. usługi firm zewnętrznych;
 7. inne wydatki bieżące o charakterze kosztów ogólnych.
 8. W/w koszty ustala się w wysokości wyliczanej metodą proporcji tj., wskaźnikiem liczby uczniów - obywateli Ukrainy objętych edukacją lub wychowaniem przedszkolnym w danym miesiącu do łącznej liczby uczniów w jednostce czyli sumy uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz uczniów będących obywatelami Polski objętych edukacją lub wychowaniem przedszkolnym w danym miesiącu według stanu na ostatni dzień miesiąca, którego rozliczenie dotyczy.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Jednostek Oświatowych oraz Dyrektorowi Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowania do realizacji wydatków od dnia 1 lutego 2023 roku.  

 

 

BURMISTRZ

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Mariusz Ziółkowski
(2023-02-27)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2023-03-08 11:23:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2023-03-08 11:23:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki