Zarządzenie nr 25/2023 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań

ZARZĄDZENIE  NR 25/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 2 lutego 2023 r.

 

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań.

Działając na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacja na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Panią Bożenę Piekut – starszego inspektora Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

§ 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1 udzielam na okres zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 4. Niniejsze upoważnienie nie uprawnia do udzielania dalszych upoważnień.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

B u r m i s t r z

(-) Jacek Kowalski

Wyrażam zgodę      

 

02.02.2023 r. Piekut Bożena

……………………………………………
 (data i podpis pracownika)

 

 

 

Wnioskujący:

 

02.02.2023 r. Elżbieta Mikiel

………………………………………………

(data i podpis Dyrektora OPS)

 

Wytworzył:
Elżbieta Mikiel
(2023-02-02)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2023-05-30 08:58:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2023-05-30 08:58:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki