LII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim ( 29 sierpnia 2023 ) - zaproszenie

Proponowany porządek obrad LII Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 roku o godzinie 10:00.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów L Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2023 roku oraz LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2023 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Nowodworska Karta Mieszkańca”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”.     
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powoływania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy na czas oznaczony do 3 lat.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nabycia  nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w użytkowanie wieczyste.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i zwrotne przeniesienie własności nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 lat.
 20. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 21. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie sesji.

 

Wytworzył:
Dorota Pękacka
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2023-08-23 09:36:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2023-08-23 09:36:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki