LVI Sesja Rady Miejskiej ( 28 listopada 2023 )

Proponowany porządek obrad LVI Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku o godzinie 10:00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 31.10.2022r.
 5. Debata nad projektem budżetu miasta na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2024-2041
 7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą  „Klub Senior+”  i połączenia go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/275/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowego oznaczenia i dodatkowego wyposażenia taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/237/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 października 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych" oraz nadania jej statutu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okres 2024-2027 roku.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
 20. Pojęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagrody Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i za osiągnięcia w działalności sportowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania powiatowego przez gminę polegającego na utrzymaniu pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy na czas oznaczony do 3 lat.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy na czas oznaczony do 3 lat.
 27. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia skargi.
 28. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 29. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Sprawy różne.
 32. Zamknięcie sesji.
Wytworzył:
Dorota Pękacka
(2023-11-21)
Udostępnił:
Wioleta Śmietańska
(2023-11-22 15:51:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioleta Śmietańska
(2023-11-22 15:51:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki