Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie wydania dnia 03.04.2024r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 03.04.2024 r.

GK.6220.1.7.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust.1 pkt.4 art. 85 ust 3 ustawy z 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r. poz. 1336 ze zm.) w związku z art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

zawiadamia

  1. że dnia 03.04.2024r. na wniosek Spółki Reckitt Benckiser Production Poland sp.z.o.o ul. Okunin 1 w Nowym Dworze Mazowieckim została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie istniejącej kotłowni, budowa dwóch naziemnych zbiorników oleju opałowego lub napędowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz ew. 2/1, 2/3, 2/4, 3 obręb 14-06 przy ul. Okunin 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
  2. Zgodnie ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
  4. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia odstąpiono od nakładania obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko
  5. Informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z treścią opinii organów opiniujących.
  6. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska, pokój nr 324 IIIP. Urząd czynny jest w godzinach 800-1600 w dni robocze.
  7. Informuję, że dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach i danych o środowisku prowadzonym w Urzędzie Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim.
  8. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, (03.04.2024-18.04.2024)

Z up. BURMISTRZA

/-/ Janusz Mikuszewski

z-ca Burmistrza

Zakład Reckitt Benckiser Porduction Poland Sp.z.o.o, ul. Okunin 1 w Nowym Dworze Mazowieckim decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej kotłowni, budowa dwóch naziemnych zbiorników oleju opałowego lub napędowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Reckitt Benckiser Production Poland Sp.z.o.o ul. Okunin 1 w  Nowym Dworze Mazowieckim (dz ew. 2/1, 2/3, 2/4, 3 obręb 14-06).

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Kiełbasińska
(2024-04-03)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2024-04-03 08:46:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2024-04-25 13:56:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki