☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Nr 50/2003

Zarządzenie Nr 50/2003r.

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 11 lipca 2003 r.

 

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2003.

              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.), art. 116 ust. 5,  art. 126 ust. 1 pkt 1 art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 ) oraz § 14 uchwały Nr IV /23/2002 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na 2003 r.  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2003 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową :
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 64 851 0 384 65 235 Dec. Nr 117 Wojewody Maz. z dnia 30.06.2003 ( pismo Maz. Urzędu Woj. FIN. I. 301/ 3011/801/ 41 /03 z dnia 30.06.03 ) - sfinansowanie części wyprawki szkolnej
  80101   Szkoły podstawowe 16 131 0 384 16 515
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 520   384 2 904
Ogółem dochody : 38 777 904 0 384 38 778 288  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
 
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 055 525 20 000 23 500 6 059 025  
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 109 700 20 000 23 500 5 113 200 W tym :
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000   3 500 7 500 Środki z rezerwy ogólnej - opłaty za wyznaczenie kuratorów sądowych
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000   20 000 150 000 Przeniesienia środków Wydz. Organizacyjnego - zmiana opłat za przesyłki pocztowe
    4300 Zakup usług pozostałych 476 381 20 000   456 381
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 466 499 3 500 0 462 999 Rozdysponowanie rezerwy ogólnej do dz. 750 rozdz. 75023 - § 3030                                              
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 464 499 3 500 0 460 999
    4810 Rezerwy 464 499 3 500   460 999
      ~ REZERWA OGÓLNA 327 027 3 500   323 527
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 926 768 0 384 14 927 152 Dec. Nr 117 Wojewody Maz. z dnia 30.06.2003 ( pismo Maz. Urzędu Woj. FIN. I. 301/ 3011/801/ 41 /03 z dnia 30.06.03 ) - sfinansowanie części wyprawki szkolnej - podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. dla uczniów kl. I szkół podstawowych
  80101   Szkoły podstawowe 7 697 329 0 384 7 697 713
    3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2 520   384 2 904
Ogółem wydatki : 39 841 873 23 500 23 884 39 842 257  
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2003r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2003r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.
Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-09-29 14:03:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-09-29 14:31:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036