☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Czwartek 28.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Nr 51/2003

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  51 /2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  11 lipca  2003 r.

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym wydatków jednostek budżetowych w dziale 801- Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
               Na podstawie art. 126  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148 ) zarządzam, co następuje :
§  1
Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków jednostek budżetowych na rok 2003 w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale  854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2003 : uchwałą  Nr IX/84/2003 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2003 i zarządzeniem i Nr 50/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 lipca 2003 r. zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową :
Klasyfikacja budżetowa Nazwa jednostki Plan dotychczasowy Zmiany - uchwała Rady Miejskiej Nr IX/84/2003 z dn. 2003.07.10 Zmiany -zarządzenie Burmistrza Miasta  Nr 50/2003 z dn. 2003.07.11 Plan po zmianach
Dz. Rozdz § Nazwa
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE   15 926 768 -1 000 000 384 14 927 152
  80101   Szkoły podstawowe   7 697 329 0 384 7 697 713
    3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   2 520   384 2 904
        SP-3 600   541 1 141
        SP-4 500   152 652
        SP-5 1 320   -372 948
        SP-7 100   63 163
  80110   Gimnazja   6 310 046 -1 000 000 0 5 310 046
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Miejski 1 000 000 -1 000 000   0
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   4 580 287 0 0 4 580 287
  85404   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   50 000 0 0 50 000
    2820 Dotacja celowa z budżetu  na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Urząd Miejski 0 1 000   1 000
    4300 Zakup usług pozostałych Urząd Miejski 50 000 -1 000   49 000
§  2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku  budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.
Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-09-29 14:32:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-09-29 14:35:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4379624