☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 58/2003

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr    58 /2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 14 sierpnia 2003 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2003.
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.), art. 116 ust. 5,  art. 126 ust. 1 pkt 1 art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 ) oraz § 14 uchwały Nr IV /23/2002 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na 2003 r.  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2003 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową :
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 65 235 0 20 086 85 321 Decyzja Nr 124 Wojewody Maz. z dnia 04.07.2003 (pismo Maz. Urz. Woj. FIN. I. 301/3011/801/43/03 z dnia 07.07.2003) - sfinans. odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
  80195   Pozostała działalność 41 974 0 20 086 62 060
    203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 41 974   20 086 62 060
853     OPIEKA SPOŁECZNA 1 747 350 0 197 887 1 945 237  
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 932 000 0 70 000 1 002 000 Decyzja Nr 48/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.07.2003 ( pismo Maz. Urzędu Woj. FIN. I. 301/ 3011/853/ 216 /03 z dnia 09.07.2003 ) - z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 932 000   70 000 1 002 000
  85315   Dodatki mieszkaniowe 322 690 0 127 887 450 577 Decyzja Nr 134 Wojewody Maz. z dn. 23.07.03 (pismo Maz. Urz. Woj. FIN. I. 301/ 3011/853/ 237/2003 z dnia 24.07.03 ) -dofinans. wypłat dodatków mieszkaniowych w III kw. 2003 r. ( 54,119 % kwoty zapotrzebowania zgłoszonego przez gminę na III kw.)
    203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 322 690   127 887 450 577
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 697 393 0 7 577 704 970 Decyzja Nr 124 Wojewody Maz. z dnia 04.07.2003 ( pismo Maz. Urz. Woj. FIN. I. 301/ 3011/801/ 43 /03 z dnia 07.07.2003) - sfinans. odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
  85495   Pozostała działalność 3 443 0 7 577 11 020
    203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 443   7 577 11 020
Ogółem dochody : 38 778 288 0 225 550 39 003 838  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
 
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 462 999 120 000 0 342 999 Rozdysponowanie rezerwy ogólnej do dz. 853 rozdz. 85315 - § 3110  - uzupełnienie na dodatki mieszkaniowe                                        
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 460 999 120 000 0 340 999
    4810 Rezerwy 460 999 120 000   340 999
      ~ REZERWA OGÓLNA 323 527 120 000   203 527
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 927 152 0 20 086 14 947 238 Decyzja Nr 124 Wojewody Maz. z dnia 04.07.2003 (pismo Maz. Urz. Woj. FIN. I. 301/3011/801/43/03 z dnia 07.07.2003) - sfinans. odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
  80195   Pozostała działalność 69 974 0 20 086 90 060
    4440 Odpisy na ZFŚS 41 974   20 086 62 060
851     OCHRONA ZDROWIA 250 000 3 000 3 000 250 000 Przeniesienia środków między paragrafami : zabezpieczenie środków na wypłaty dla biegłych za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia.
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 240 000 3 000 3 000 240 000
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000   3 000 5 000
    4300 Zakup usług pozostałych 101 000 3 000   98 000
853     OPIEKA SPOŁECZNA 3 984 658 0 317 887 4 302 545 Decyzja Nr 48/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.07.2003 ( pismo Maz. Urzędu Woj. FIN. I. 301/ 3011/853/ 216 /03 z dnia 09.07.2003 ) - z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 345 700 0 70 000 1 415 700
    3110 Świadczenia społeczne 1 345 700   70 000 1 415 700
  85315   Dodatki mieszkaniowe 1 122 690 0 247 887 1 370 577 W tym: 1/ 127.887 zł zg. z decyzją  Nr 134 Wojewody Maz. z dn. 23.07.03 (pismo Maz. Urz. Woj. FIN. I. 301/ 3011/853/ 237/2003 z dnia 24.07.03 ) -dofinans. wypłat dodatków mieszkaniowych w III kw. 2003 r. ( 54,119 % kwoty zapotrzebowania zgłoszonego przez gminę na III kw.)                                   2/ 120.000 zł.  - uzupełnienie środków własnych gminy
    3110 Świadczenia społeczne 1 122 690   247 887 1 370 577
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 580 287 2 000 9 577 4 587 864  
  85404   Przedszkola 3 827 393 2 000 2 000 3 827 393 Przeniesienia środków między paragrafami w PP-3 : zabezpieczenie środków na badania lekarskie pracowników.
    4140 Wpłaty na PFRON 17 209 2 000   15 209
    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500   2 000 7 500
  85495   Pozostała działalność 3 443 0 7 577 11 020 Decyzja Nr 124 Wojewody Maz. z dnia 04.07.2003 (pismo Maz. Urz. Woj. FIN. I. 301/3011/801/43/03 z dnia 07.07.2003) - sfinans. odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
    4440 Odpisy na ZFŚS 3 443   7 577 11 020
Ogółem wydatki : 39 842 257 125 000 350 550 40 067 807  
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2003r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2003r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b
§ 4
Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2003r.-zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.
Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-09-30 11:05:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-09-30 11:16:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380