Zarzadzenie Nr 60/2003

ZARZĄDZENIE Nr 60/ 2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w I półroczu 2003r. , informacji  o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w I półroczu 2003r. oraz informacji o przebiegu  wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2003 r. podlegających zwrotowi  do budżetu państwa.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w I półroczu 2003 r. w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały wraz  z częścią opisową stanowiącą integralną część  informacji,

2. Informację o przebiegu wykonania dochodów i wydatków (część opisowa, część tabelaryczna)  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami  w I półroczu 2003 r. ,

3. Informację o przebiegu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2003 r. podlegających zwrotowi  do budżetu państwa,

przekazać : Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-09-30 11:52:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-09-30 13:02:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki