☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Nr 63/2003

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 63/2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 września 2003 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Remont IV piętra w budynku Urzędu” w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póź. zm.) oraz art. 18 ust 1. pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z póź. zm.) a także zgodnie z umową nr 42/rem.IV/03 z dnia 23.06.2003r. zawartą pomiędzy gminą (Zamawiającym) a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „BUDEX” s.c. (Wykonawcą), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję odbioru robót remontowych na IV piętrze Urzędu Miejskiego w składzie:

Zenon Klimczewski                   – przewodniczący

Małgorzata Mikuszewska        – członek

Marek Słomczyński                   – członek

przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

 

§ 2

 

Komisja rozpocznie i zakończy swoje działanie w dniu 12 września 2003r. przedstawiając protokół odbioru do zatwierdzenia.

 

§ 3

 

Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-09-29 11:21:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-09-29 11:25:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380