Zarządzenie Nr 66/2003

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  66 /2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 września  2003 r.

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym wydatków jednostek budżetowych w dziale 801- Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
               Na podstawie art. 126  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148 ) zarządzam, co następuje :
§  1
Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków jednostek budżetowych na rok 2003 w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale  854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2003 uchwałą  Nr X/ 98/2003 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 04 września 2003 r. zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową :
1/ Urząd Miejski
Klasyfikacja budżetowa Plan dotychczasowy Zmiany - uchwała Rady Miejskiej Nr  X/98/2003 z dn. 2003.09.04 Plan po zmianach
Dz. Rozdz § Nazwa
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE      
  80195   Pozostała działalność      
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000 -600 14 400
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA      
  85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia  młodzieży      
    4300 Zakup usług pozostałych 49 000 600 49 600
2/ Szkoła Podstawowa Nr 5
Klasyfikacja budżetowa Plan dotychczasowy Zmiany - uchwała Rady Miejskiej Nr  X/98/2003 z dn. 2003.09.04 Plan po zmianach
Dz. Rozdz § Nazwa
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA      
  85415   Pomoc materialna dla uczniów      
    3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3 110 100 3 210
§  2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.
Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-10-01 08:30:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-10-01 08:43:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki