☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 67/2003

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr   67 /2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 września 2003 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2003.
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 116 ust.5, art. 126 ust. 1 pkt 1 art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z póź. zm. ) oraz § 14 uchwały Nr IV /23/2002 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na 2003 r.  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2003 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową :
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
853     OPIEKA SPOŁECZNA 1 945 237 0 81 055 2 026 292 Decyzja Nr 70/2003 Wojewody Mazowieckiego z dn.09.09.03 (pismo FIN. I. 301/ 3011/853/ 275/2003 z dn. 10.09.2003 ) -uzupełnienie niedoborów dotacji w związku z rozliczeniem dotacji celowej na dofinans. wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od 1.01. -30.06.2003
  85315   Dodatki mieszkaniowe 450 577 0 61 055 511 632
    203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 450 577   61 055 511 632
  85395   Pozostała działalność 52 160 0 20 000 72 160 Decyzja Nr 154 Wojewody Mazowieckiego z dn. 29.08.03 (pismo  FIN. I. 301/ 3011/853/ 266/2003 z dnia 04.09.2003 ) -dofinansowanie  w zakresie dożywiania uczniów
    203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 50 000   20 000 70 000
Ogółem dochody : 39 008 697 0 81 055 39 089 752  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
 
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 063 784 14 720 16 720 6 065 784  
  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 226 580 1 000 1 000 226 580 Przeniesienia środków między paragrafami
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 209 000 1 000   208 000
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 500   1 000 1 500
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 113 200 11 700 13 700 5 115 200  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 239 000 11 700   227 300 Zmniejszenie § 4040 do wysokości wykonania
    4300 Zakup usług pozostałych 456 381   10 700 467 081  -4.700 zł - uzupełnienie dla Wydz. Finansowego,                   -6.000 zł. - uzupełnienie na szkolenia, w tym 2.000 zł. przeniesienie z rezerwy ogólnej,
    4410 Podróże służbowe krajowe 23 000   3 000 26 000  -3.000 zł. - uzupełnienie na delegacje
  75095   Pozostała działalność 275 259 2 020 2 020 275 259 Przeniesienia środków między paragrafami zabezpieczonych na działalność w zakresie promocji miasta
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000   2 020 26 020
    4300 Zakup usług pozostałych 245 759 2 020   243 739
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 342 999 2 000 0 340 999  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 340 999 2 000 0 338 999 Rozdysponowanie rezerwy do dz. 750 -75023 § 4300 - uzupełnienie na szkolenia
    4810 Rezerwy 340 999 2 000   338 999
      ~ REZERWA OGÓLNA 203 527 2 000   201 527
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 946 638 85 563 85 563 14 946 638  
  80101   Szkoły podstawowe 7 697 713 61 904 52 216 7 688 025 Korekta planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych , w tym:
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 757 929 47 911   4 710 018
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 362 343 4 315   358 028  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 892 749 2 058   890 691 SP-1 przeniesienie środków w łącznej kwocie  9.688 zł do PG-1 ( likwidacja placówki od 1.09.2003)
    4120 Składki na Fundusz Pracy 122 456 405   122 051
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136 000 9   135 991  
    4240 Zakup pomocy nauk. , dydaktycznych i książek 36 000 50   35 950 SP-4 przeniesienia środków między paragrafami ( z § 4010 i 4430 do § 4260)
    4260 Zakup energii 560 200   35 936 596 136
    4280 Zakup usług zdrowotnych 9 500 887   8 613  
    4300 Zakup usług pozostałych 131 300   16 280 147 580 SP-7 przeniesienia środków między paragrafami ( z § 4010, 4040, 4410, 4430 i 4440 do § 4260 i 4300)
    4410 Podróże służbowe krajowe 7 400 1 818   5 582
    4430 Różne opłaty i składki 12 150 3 510   8 640
    4440 Odpisy na ZFŚS 302 589 941   301 648  
  80110   Gimnazja 5 310 046 19 495 29 183 5 319 734 Korekta planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych , w tym:
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 464 7 034   263 430
    4140 Wpłaty na PFRON 5 385 5 000   385 PG-1 przeniesienie środków w łącznej kwocie 9.688 zł z SP-1 ( likwidacja placówki od 1.09.2003)
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000   2 461 87 461
    4260 Zakup energii 219 000   26 000 245 000 PG-2 przeniesienia środków między paragrafami ( z § 4040, 4430 do § 4210  i 4440)
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 1 000   1 000
    4430 Różne opłaty i składki 10 150 6 461   3 689 PG-4 przeniesienia środków między paragrafami ( z § 4140 i z § 4420 do § 4260)
    4440 Odpisy na ZFŚS 211 456   722 212 178
  80130   Szkoły zawodowe 1 489 200 4 164 64 1 485 100 Przeniesienia  środków między rozdziałami i paragrafami dotyczą korekty planu finansowego ZS-2
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 750 4 164   69 586
    4300 Zakup usług pozostałych 26 340   64 26 404
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 64 500 0 4 100 68 600
    4300 Zakup usług pozostałych 35 000   3 000 38 000
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000   1 100 2 100
853     OPIEKA SPOŁECZNA 4 302 545 0 81 055 4 383 600  
  85315   Dodatki mieszkaniowe 1 370 577 0 61 055 1 431 632 Decyzja Nr 70/2003 Wojewody Mazowieckiego z dn.09.09.03 (pismo FIN. I. 301/ 3011/853/ 275/2003 z dnia 10.09.2003 ) -uzupełnienie  na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od 1.01.-30.06.2003
    3110 Świadczenia społeczne 1 370 577   61 055 1 431 632
  85395   Pozostała działalność 55 160 0 20 000 75 160 Decyzja Nr 154 Wojewody Mazowieckiego z dn. 29.08.03 (pismo  FIN. I. 301/ 3011/853/ 266/2003 z dnia 04.09.2003 ) -dofinans. w zakresie dożywiania uczniów
    3110 Świadczenia społeczne 52 160   20 000 72 160
Ogółem wydatki : 40 072 666 102 283 183 338 40 153 721  
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.
Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-10-01 12:54:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-10-01 13:09:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380