☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 68/2003

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  68 /2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 września  2003 r.

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym wydatków jednostek budżetowych w dziale 801- Oświata i wychowanie
               Na podstawie art. 126  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148 ) zarządzam, co następuje :
§  1
Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków jednostek budżetowych na rok 2003 w dziale 801 - Oświata i wychowanie w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2003 zarządzeniem Nr 67/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2003.09.29 zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową :
1/  Szkoła Podstawowa Nr 1
Dz. Rozdz § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE        
  80101   Szkoły podstawowe 370 400 9 688 0 360 712
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 000 2 126   227 874
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000 3 835   26 165
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 000 2 058   40 942
    4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000 405   5 595
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 9   4 991
    4240 Zakup pomocy nauk. , dydaktycznych i książek 500 50   450
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 887   113
    4410 Podróże służbowe krajowe 400 318   82
2/ Szkoła Podstawowa Nr 4
Dz. Rozdz § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE        
  80101   Szkoły podstawowe 1 691 185 31 005 31 005 1 691 185
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 080 109 29 505   1 050 604
    4260 Zakup energii 80 000   31 005 111 005
    4430 Różne opłaty i składki 1 650 1 500   150
3/ Szkoła Podstawowa Nr 7
Dz. Rozdz § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE        
  80101   Szkoły podstawowe 1 754 836 21 211 21 211 1 754 836
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 072 420 16 280   1 056 140
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 550 480   80 070
    4260 Zakup energii 155 000   4 931 159 931
    4300 Zakup usług pozostałych 28 300   16 280 44 580
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 1 500   500
    4430 Różne opłaty i składki 6 000 2 010   3 990
    4440 Odpisy na ZFŚS 67 030 941   66 089
4/ Publiczne Gimnazjum Nr 1
Dz. Rozdz § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE        
  80110   Gimnazja 1 336 344 11 312 21 000 1 346 032
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000 6 312   53 688
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000   1 000 26 000
    4260 Zakup energii 44 000   20 000 64 000
    4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000   0
5/ Publiczne Gimnazjum Nr 2
Dz. Rozdz § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE        
  80110   Gimnazja 1 657 088 2 183 2 183 1 657 088
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 083 722   81 361
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000   1 461 29 461
    4430 Różne opłaty i składki 5 000 1 461   3 539
    4440 Odpisy na ZFŚS 58 626   722 59 348
6/ Publiczne Gimnazjum Nr 4
Dz. Rozdz § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE        
  80110   Gimnazja 1 707 040 6 000 6 000 1 707 040
    4140 Wpłaty na PFRON 5 385 5 000   385
    4260 Zakup energii 40 000   6 000 46 000
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 1 000   0
7/ Zespół Szkół  Nr 2
Dz. Rozdz § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE        
  80130   Szkoły zawodowe 1 489 200 4 164 64 1 485 100
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 750 4 164   69 586
    4300 Zakup usług pozostałych 26 340   64 26 404
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 400 0 4 100 8 500
    4300 Zakup usług pozostałych 4 400   3 000 7 400
    4410 Podróże służbowe krajowe 0   1 100 1 100
§  2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.
Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-10-01 12:14:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-10-01 12:45:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4377720