☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 85/2003

                                   Zarządzenie Nr 85/2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 grudnia 2003 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2003.
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.), art. 116 ust. 5,  art. 126 ust. 1 pkt 1 art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z póż. zm.) oraz § 14 uchwały Nr IV /23/2002 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na 2003 r.  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2003 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
 
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 113 824 2 000 2 000 1 113 824 Przeniesienia z przezn. na zakup : oleju do samochodów strażackich, sprzętu gaśniczego, łańcuchów i prowadnic do pił spalinowych
  75412   Ochotnicze straże pożarne 60 000 2 000 2 000 60 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 903   2 000 26 903
    4260 Zakup energii 12 900 2 000   10 900
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 227 843 31 011 31 011 15 227 843 Korekta wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym:
  80101   Szkoły podstawowe 7 853 191 28 875 28 875 7 853 191
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 832 947 23 000   4 809 947 1/ w  SP-4 przeniesienia z §  4010, 4110, 4120, 4280, 4410,4430 do § 4270)
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 936 541 3 900   932 641
    4120 Składki na Fundusz Pracy 128 571 200   128 371
    4260 Zakup energii 596 136   15 000 611 136
    4270 Zakup usług remontowych 329 275   13 875 343 150 2/ w  SP-7 przeniesienia  z §  4010, 4110 do § 4260)
    4280 Zakup usług zdrowotnych 7 805 1 325   6 480
    4410 Podróże służbowe krajowe 5 128 300   4 828
    4430 Różne opłaty i składki 9 802 150   9 652
  80110   Gimnazja 5 438 645 2 136 2 136 5 438 645 Przeniesienia środków w PG-4
    4260 Zakup energii 253 500 2 136   251 364
    4300 Zakup usług pozostałych 128 800   200 129 000
    4440 Odpisy na ZFŚS 212 178   1 936 214 114
853     OPIEKA SPOŁECZNA 4 605 761 5 650 5 650 4 605 761  
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 416 300 0 5 650 1 421 950 Przeniesienie środków własnych gminy z rozdz. 85319 i 85328
    3110 Świadczenia społeczne 1 416 300   5 650 1 421 950
  85319   Ośrodki pomocy społecznej 1 120 713 5 484 0 1 115 229 Przeniesienie środków własnych gminy do rozdz. 85314 § 3110
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 530 1 300   142 230
    4260 Zakup energii 11 700 1 400   10 300  
    4270 Zakup usług remontowych 4 700 1 300   3 400  
    4410 Podróże służbowe krajowe 5 409 800   4 609  
    4430 Różne opłaty i składki 2 400 684   1 716  
  85328   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 131 055 166 0 130 889 Przeniesienie środków własnych gminy do rozdz. 85314 § 3110
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 084 166   18 918
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 645 718 3 050 3 050 4 645 718 Korekta wydatków w przedszkolach  w tym:
  85404   Przedszkola 3 852 148 890 3 050 3 854 308 1/  w PP-2 przeniesienia z § 4240 i 4280 do § 4210 i 4270 oraz z rozdz. 85446  §  4300 do § 4270 - 1810zł.
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 100   2 050 145 150
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 000 100   23 900
    4270 Zakup usług remontowych 133 040 780   132 260 2/  w PP-5 przeniesienia z § 4270 do § 4300 (1.000zł.)
    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 650 10   5 640
    4300 Zakup usług pozostałych 41 120   1 000 42 120
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000 2 160 0 7 840 3/  w PP-1 przeniesienia z rozdz. 85446  §  4300 do § 4280 -350zł.
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000 2 160   7 840
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 068 960 4 700 4 700 2 068 960  
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 167 830 2 000 2 000 167 830 Przeniesienia między paragrafami
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000   2 000 12 000
    4300 Zakup usług pozostałych 157 830 2 000   155 830
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 726 700 2 700 2 700 726 700 Przeniesienia między paragrafami
    4260 Zakup energii 380 093   2 700 382 793
    4270 Zakup usług remontowych 119 374 2 700   116 674
Ogółem wydatki : 40 527 785 46 411 46 411 40 527 785  
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.
Burmistrz Miasta
(-)Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-01-07 09:38:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-01-07 09:47:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4342036