☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 72/2003

                                                  Zarządzenie Nr 72/2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 października 2003 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2003.
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 116 ust.5, art. 126 ust. 1 pkt 1 art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z póź. zm. ) oraz § 14 uchwały Nr IV /23/2002 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na 2003 r.  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2003 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
 
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 967 833 3 000 3 000 5 967 833  
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 015 200 3 000 3 000 5 015 200 Przeniesienia środków między paragrafami w celu uzupełnienie na szkolenia
    4140 Wpłaty na PFRON 3 000 3 000   0
    4300 Zakup usług pozostałych 467 081   3 000 470 081
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 340 999 145 517 0 195 482  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 338 999 145 517 0 193 482 Rozdysponowanie rezerw :     ~ ogólnej do dz. 853-85314 zasiłki i pomoc w naturze
    4810 Rezerwy 338 999 145 517   193 482
      ~ REZERWA OGÓLNA 201 527 22 800   178 727 ~ celowej do dz. 801-wydatki bieżące szkół oraz dz. 854-wydatki bieżące świetlicy przy SP-5, i PP-2
      ~ REZERWA CELOWA 137 472 122 717   14 755
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 110 840 3 162 111 220 15 218 872  
  80101   Szkoły podstawowe 7 751 320 3 162 98 062 7 846 220 Korekta planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych , w tym:
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 728 288   85 400 4 813 688
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 937 391   200 937 591 SP-5 - uzupełnienie płac i pochodnych (środki z rezerwy celowej-  85.900 zł ) oraz przeniesienia z § 4210 do § 4300 i 4430
    4120 Składki na Fundusz Pracy 128 551   300 128 851
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 591 3 162   132 429
    4260 Zakup energii 596 136   9 000 605 136 SP-4- 9.000 zł. -uzupełnienie na energię (środki z rezerwy celowej)
    4300 Zakup usług pozostałych 147 580   2 000 149 580
    4430 Różne opłaty i składki 8 640   1 162 9 802
  80110   Gimnazja 5 422 645 0 12 000 5 434 645 Uzupełnienie środków w PG-4 (środki z rezerwy celowej)
    4260 Zakup energii 245 000   11 000 256 000
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 800   1 000 4 800
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 68 600 0 1 158 69 758 Uzupełnienie środków w SP-5  -Metodyczny Punkt Konsultacyjny (środki z rezerwy celowej )
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 170   940 17 110
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 890   188 3 078
    4120 Składki na Fundusz Pracy 390   30 420
853     OPIEKA SPOŁECZNA 4 387 860 0 22 800 4 410 660  
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 415 700 0 22 800 1 438 500 Uzupełnienie środkow własnych gminy z przeznaczeniem na pomoc w naturze - środki z rezerwy ogólnej
    3110 Świadczenia społeczne 1 415 700   22 800 1 438 500
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 606 866 20 100 34 759 4 621 525  
  85401   Świetlice szkolne 688 968 0 4 659 693 627 Uzupełnienie środków w SP-5  (środki z rezerwy celowej )
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 200   3 861 504 061
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 022   653 93 675  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 13 053   145 13 198  
  85404   Przedszkola 3 827 393 20 100 30 100 3 837 393 Uzupełnienie środków (środki z rezerwy celowej) oraz przesunięcia między paragrafami w placówkach :
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 147 2 200   166 947 PP-2  § 4210( 10.000zł.środki z rezerwy celowej na zakup oleju opałowego) oraz przeniesienia z § 4040 i § 4300 (3.700zł.) do § 4210 (5.900zł.- zakup środków czystości , oleju opałowego)
    4140 Wpłaty na PFRON 15 209 8 200   7 009
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 300   24 100 134 400 PP-3 z § 4140 do § 4210 (8.200zł. m.in. wyposażenie sanitariatów, pralka, sprzęt kuchenny)  i z § 4300 (6.000zł.) do § 4270 (bieżące naprawy, wymiana okien)
    4270 Zakup usług remontowych 120 440   6 000 126 440
    4300 Zakup usług pozostałych 62 720 9 700   53 020
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 088 960 8 298 8 298 2 088 960  
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 726 700 8 298 8 298 726 700 Przesunięcia środków finansowych między paragrafami ( środki z dotacji na zadania zlecone )
    4260 Zakup energii 371 795   8 298 380 093
    4270 Zakup usług remontowych 127 672 8 298   119 374
Ogółem wydatki : 40 340 338 180 077 180 077 40 340 338  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2003r. - zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz  Jacek

 Miasta Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-01-08 12:40:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-01-08 12:53:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4377720