Zarządzenie Nr 73/2003

Zarządzenie Nr 73/2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 października  2003 r.

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym wydatków jednostek budżetowych w dziale 801- Oświata i wychowanie oraz dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
               Na podstawie art. 126  ust. 1 pkt. 1  ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148 ) zarządzam, co następuje :
§  1
         Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym wydatków jednostek budżetowych na rok 2003 w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na rok 2003 :
 1/ uchwałą Nr XI /116 /2003 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 2003.10.23 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2/ zarządzeniem Nr 72 /2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2003.10.28 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3/ dodatkowymi przeniesieniami środków miedzy placówkami w dz. 801 rozdz. 80195 w § 4440 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.
Burmistrz  Miasta
(-)Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-01-08 12:56:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-01-08 13:14:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki