☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 77/2003

                                                           Zarządzenie Burmistrza Nr 77/2003

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 listopada 2003 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2003.
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.), art. 116 ust. 5,  art. 126 ust. 1 pkt 1 art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 ) oraz § 14 uchwały Nr IV /23/2002 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na 2003 r.  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2003 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową :
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
853     OPIEKA SPOŁECZNA 2 027 402 50 325 205 426 2 182 503  
  85313   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej 42 000 500 0 41 500 Zg. z decyzją Nr 89/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2003  (pismo Maz. Urzędu Woj. FIN. I. 301/ 3011/853/ 332 /03 z dnia 22.10.2003 ) - zmniejszenie związane z wejściem w życie ustawy o rencie socjalnej.
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 42 000 500   41 500
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 002 000 35 000 0 967 000 1/ - 84.000 zł. zg. z decyzją Nr 194/2003 Wojewody Maz. z dnia 21.10. 2003 (pismo Maz. Urzędu Woj. FIN. I. 301/ 3011/853/ 335 /03 z dnia 22.10.2003) -ustawa o rencie socjalnej.                                                            
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 002 000 35 000   967 000
                2/ +37.000 zł. zg. z decyzją Nr 216/2003 Wojewody Maz. z dnia 05.11.2003 (pismo Maz. Urzędu Woj. FIN.I. 301/3011/853/ 362 /03 z dnia 07.11.2003 ) - zwiększenie na zasiłki. 
                3/ +12.000 zł. zg. z decyzją Nr 116/2003 Wojewody Maz. z dnia 15.11.2003 (pismo Maz. Urzędu Woj. FIN.I. 301/3011/853/ 381 /03 z dnia 18.11.2003 ) - zwiększenie na świadczenia obligatoryjne i pomoc okresową. 
  85315   Dodatki mieszkaniowe 511 632 0 205 426 717 058 1/ +137.718 zł. zg. z decyzją Nr 195 Wojewody Maz. z dn. 23.10.2003 (pismo Maz.Urz.Woj. FIN.I. 301/3011/853/343 /2003 z dnia 24.10.2003 ) -dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w IV kw. 2003r.( 55,467% kwoty zapotrzebowania na IV kw.)
    203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 511 632   205 426 717 058
                 2/ +67.708 zł. zg. z decyzją Nr 206 Wojewody Maz. z dn. 31.10.2003 (pismo Maz.Urz.Woj. FIN.I. 301/3011/853/358/2003 z dnia 03.11.2003 ) - uzupełnienie na dofinans. wypłat dodatków mieszkaniowych za okres I - IX.2003 2003 r.  ( 81,42 % kwoty niedoboru)
  85316   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 125 000 14 825 0 110 175 Zg. z decyzją Nr 194/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.10.2003 ( pismo Maz. Urzędu Woj. FIN. I. 301/ 3011/853/ 335 /03 z dnia 22.10.2003 ) - zmniejszenie związane z wejściem w życie ustawy o  zasiłkach rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych.
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 125 000 14 825   110 175
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 675 070 0 10 153 685 223 Zg. z decyzją Nr 228/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.11.2003  (pismo Maz.Urzędu Woj. FIN.I. 301/3011/801/12 /03 z dnia 12.11.2003) -pomoc materialna, w tym stypendia dla młodzieży wiejskiej w okresie  IX - XII. 2003 ("Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich"
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 3 885 0 10 153 14 038
    203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 785   10 153 13 938
Ogółem dochody : ########## 50 325 215 579 39 307 816  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
 
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
500     HANDEL 304 600 3 500 3 500 304 600  
  50095   Pozostała działalność 304 600 3 500 3 500 304 600 Przesunięcia środków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ( komputer )
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000   3 500 10 500
    4270 Zakup usług remontowych 12 000 3 500   8 500
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 968 267 10 000 15 000 5 973 267 W tym:
  75023   Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 5 015 200 5 000 10 000 5 020 200 Przesunięcia środków z przeznaczeniem na zakup materiałów  i wyposażenia
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000   5 000 155 000
    4270 Zakup usług remontowych 235 000 5 000   230 000 § 4300 +5.000zł.- uzupełn. na szkolenia (środki z rezerwy ogólnej)
    4300 Zakup usług pozostałych 470 081   5 000 475 081
  75095   Pozostała działalność 277 308 5 000 5 000 277 308 Przesunięcia środków z przeznaczeniem na zakup materiałów  i wyposażenia, w tym m.in. rzutnika multimedialnego
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 020   5 000 31 020
    4300 Zakup usług pozostałych 245 788 5 000   240 788
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 083 640 11 703 41 887 1 113 824  
  75405   Komendy powiatowe Policji 10 000 0 30 184 40 184  Środki przeznaczone na pokrycie kosztów  związanych z bezpieczeństwem (środki z rezerwy ogólnej)
    4300 Zakup usług pozostałych 6 300   30 184 36 484
  75412   Ochotnicze straże pożarne 60 000 6 703 6 703 60 000 Przeniesienia z przezn. na zakup części ubioru strażackiego ( buty, rękawice, kominiarki) oraz doposażenia samochodu Star 266 (reflektory,  sygnały dźwiękowe)
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 200   6 703 24 903
    4260 Zakup energii 15 800 2 900   12 900
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 3 643   16 357
    4430 Różne opłaty i składki 2 000 160   1 840
  75414   Obrona cywilna 8 200 1 000 1 000 8 200 Przeniesienia środków własnych gminy między paragrafami na szkolenia z zakresu OC i zakup wyposażenia
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000   500 2 500
    4270 Zakup usług remontowych 2 800 1 000   1 800
    4300 Zakup usług pozostałych 800   500 1 300
  75416   Straż Miejska 691 800 4 000 4 000 691 800 Przeniesienia środków między paragrafami na zakup materiałów (paliwo, opony zimowe) oraz usługi  (przeglądy techniczne samochodów służb.)
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 000   2 000 39 000
    4270 Zakup usług remontowych 8 000   2 000 10 000
    4300 Zakup usług pozostałych 8 000 4 000   4 000
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 195 482 89 939 0 105 543 Rozdysponowanie rezerw:          
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 193 482 89 939 0 103 543 1/ ogólnej :
    4810 Rezerwy 193 482 89 939   103 543  -  40.000 zł. do dz. 853- 85315- § 3110     
      ~ REZERWA OGÓLNA 178 727 75 184   103 543  -  5.000 zł. do dz. 750- 75023- § 4300 ( szkolenia)  
                 -  30.184 zł. do dz. 754- 75405- § 4300     
      ~ REZERWA CELOWA 14 755 14 755   0  2/  celowej do dz. 854 rozdz. 85404  § 4260 PP-5       
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 227 843 44 659 44 659 15 227 843  
  80101   Szkoły podstawowe 7 853 191 3 846 3 846 7 853 191 Korekta wydatków ,w tym:
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 825 201 1 254   4 823 947 1/ w  SP-4 do wysokości przewidywanego wykonania (  z §  4010, 4110, 4120 do § 4440)
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 937 591 1 050   936 541
    4120 Składki na Fundusz Pracy 128 851 280   128 571
    4270 Zakup usług remontowych 328 013   1 262 329 275 2/ w SP-7 z § 4280 i 4410 do § 4270 - zalecenia pokontrolne p. poż.
    4280 Zakup usług zdrowotnych 8 613 808   7 805
    4410 Podróże służbowe krajowe 5 582 454   5 128
    4440 Odpisy na ZFŚS 301 648   2 584 304 232
  80110   Gimnazja 5 438 645 7 813 7 813 5 438 645 Korekta wydatków PG-2 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sal lekcyjnych ( ławki i krzesełka)
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 509 633 6 500   3 503 133
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 263 223 1 037   262 186
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 061   7 813 100 874
    4280 Zakup usług zdrowotnych 7 600 190   7 410
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000 86   914
  80130   Szkoły zawodowe 1 482 395 33 000 33 000 1 482 395 Korekta wydatków ZS-2 z przezn. na wyposażenie (zakup mebli do pracowni komputerowej),  remonty (wymiana stolarki okiennej, remont dachu, wymiana rynny)
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 996 995 32 000   964 995
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 400   5 000 21 400
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000   1 000 7 000
    4270 Zakup usług remontowych 15 000   27 000 42 000
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 1 000   500
853     OPIEKA SPOŁECZNA 4 410 660 64 825 259 926 4 605 761  
  85313   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej 42 000 500 0 41 500 Zg. z decyzją Nr 89/2003 Wojewody Maz. z dnia 22.10.2003 ( pismo Maz. Urzędu Woj. FIN. I. 301/ 3011/853/ 332 /03 z dnia 22.10.2003 )
    4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 42 000 500   41 500
  85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 438 500 22 200 0 1 416 300 1/ -84. 000 zł.zg. z decyzją Nr 194/2003 Wojewody Maz. z dnia 21.10. 2003 (pismo Maz. Urzędu Woj. FIN.I. 301/3011/853/335 /03 z dnia 22.10.2003 )
    3110 Świadczenia społeczne 1 438 500 22 200   1 416 300
                2/ + 37.000 zł.- zg. z decyzją Nr 216/2003 Wojewody Maz. z dnia 05.11.2003 (pismo Maz. Urzędu Woj. FIN. I. 301/ 3011/853/ 362 /03 z dnia 07.11.2003 )
                3/ +12.000 zł. zg. z decyzją Nr 116/2003 Wojewody Maz. z dnia 15.11.2003 (pismo Maz. Urzędu Woj. FIN.I. 301/3011/853/ 381 /03 z dnia 18.11.2003 ) - zwiększenie na świadczenia obligatoryjne i pomoc okresową. 
                  4/ +12.800 zł. środki własne gminy (przeniesienie z rozdz. 85319)
  85315   Dodatki mieszkaniowe 1 431 632 0 245 426 1 677 058 1/ +137.718 zł. zg. z decyzją Nr 195 Wojewody Maz. z dn. 23.10.2003 (pismo Maz. Urz. Woj. FIN. I. 301/ 3011/853/ 343/2003 z dnia 24.10.2003)
    3110 Świadczenia społeczne 1 431 632   245 426 1 677 058
                 2/ +67.708 zł. zg. z decyzją Nr 206 Wojewody Maz. z dn. 31.10.2003 (pismo Maz. Urz. Woj. FIN. I. 301/ 3011/853/ 358/2003 z dnia 03.11.2003)
                3/  +40.000 zł. -środki własne gminy ( uzupełnienie z rezerwy ogólnej )
  85316   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 125 000 14 825 0 110 175 Zg. z decyzją Nr 194/2003 Wojewody Maz. z dnia 21.10.2003 ( pismo Maz. Urzędu Woj. FIN. I. 301/ 3011/853/ 335 /03 z dnia 22.10.2003 )
    3110 Świadczenia społeczne 125 000 14 825   110 175
  85319   Ośrodki pomocy społecznej 1 133 513 27 300 14 500 1 120 713 Korekta wydatków OPS z przeznaczeniem na zakup materiałów (art. biurowe, prenumerata) oraz przeniesienie do rozdz. 85314 § 3110 - na zasiłki dla podopiecznych
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500   500 3 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 223 4 000   144 223
    4140 Wpłaty na PFRON 1 000 1 000   0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000   12 593 23 593
    4260 Zakup energii 13 000 1 300   11 700  
    4270 Zakup usług remontowych 7 200 2 500   4 700  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 1 500   0  
    4300 Zakup usług pozostałych 65 500 17 000   48 500  
    4440 Odpisy na ZFŚS 17 252   1 407 18 659  
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 620 810 18 760 43 668 4 645 718 1/ Korekta wydatków w przedszkolach - przeniesienia między paragrafami, w tym:
  85404   Przedszkola 3 837 393 18 760 33 515 3 852 148
    3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000   1 160 13 160 w PP-1 (  z § 4140, 4300, 4410  do § 4210, 4260, 4270, )
    4140 Wpłaty na PFRON 7 009 3 500   3 509
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 400   8 700 143 100 w PP-3 ( z § 4140, 4260, 4280, 4300, 4410, 4430 do § 3020, 4210, 4240, 4270, )
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 000   4 000 24 000
    4260 Zakup energii 228 300   13 055 241 355 w PP-4  ( z § 4210, 4300, 4430  do § 3020, 4270 )
    4270 Zakup usług remontowych 126 440   6 600 133 040
    4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500 1 850   5 650 w PP-5  ( z § 4280, 4300  do § 3020, 4210, 4260 )
    4300 Zakup usług pozostałych 49 320 7 000   42 320
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 370 1 000   2 370 2/ PP-5 - zwiększenie § 4260 o 14.755 zł. ( środki z rezerwy celowej)
    4430 Różne opłaty i składki 10 510 5 410   5 100
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 18 885 0 10 153 29 038 Zg. z decyzją Nr 228/2003 Wojewody Maz. z dnia 07.11.2003  (pismo Maz. Urzędu Woj. FIN. I. 301/ 3011/801/ 12 /03 z dnia 12.11.2003 ) - pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej w okresie  IX - XII. 2003 ("Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich")
    3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 18 885   10 153 29 038
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 810 700 4 300 4 300 1 810 700  
  92601   Obiekty sportowe 1 635 700 4 300 4 300 1 635 700 Przesunięcia środków w MOSKiT z przeznaczeniem na zakup materiałów
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000   4 300 64 300
    4430 Różne opłaty i składki 15 000 4 300   10 700
Ogółem wydatki : 40 362 531 247 686 412 940 40 527 785  
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2003r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2003r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.

 

Burmistrz Jacek Miasta Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-12-10 10:54:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-01-08 14:13:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380