Zarządzenie Nr 88/2003

ZARZĄDZENIE  Nr 88/2003

Burmistrza Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 grudnia 2003 roku.

 

 

w sprawie : określenia czynszu  za używanie lokali mieszkalnych.

 

Na podstawie art.7 i art.8 pkt 1 ustawy z dnia 21  czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  /Dz.U. nr 71 poz.733z późn. zm. / oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 04.04.2002r., Nr XXXIX/518/2002 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2002 - 2006 Burmistrz Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje :

 

§ 1

 

1.      Ustala się stawkę czynszu za 1m2 powierzchni  użytkowej lokalu mieszkalnego w Nowym Dworze Mazowieckim w wysokości 3,24 zł – słownie /trzy złote dwadzieścia cztery grosze/.

 

2.      Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf, schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian według zasad określonych w Polskiej Normie.

 

§ 2

 

Wysokość czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających jego wartość użytkową określa załącznik do zarządzenia.

 

  

§ 3

 

1.Zarządzenie wymaga ogłoszenia przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Partyzantów 7.

 

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr 282/2002 z dnia 28 maja 2002r. Zarządu Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2004r.  

Burmistrz Miasta

(-) Jacek Kowalski

 

 

                                                                                                                                                                  Załącznik do Zarządzenia

                                                                     Burmistrza Miasta

                                                                              Nr 88/2003 dnia 30 grudnia 2003 roku.

 

 

 

Tabela stawek obowiązujących od dnia 01.02.2004r.

 

 

 

 

Lp.

 

Określenie czynników obniżających wartość użytkową lokalu

 

Kategoria

 

Wartość stawki bazowej w %

Wartość stawki w złotych

 

1.

Mieszkanie ze wszystkimi urządzeniami technicznymi

 

I

 

100%

 

3,24

2.

Wszystkie urządzenia-ciemne kuchnie

II

95%

3,08

3.

C.o.,wod.-kan.

III

90%

2,92

4.

Wod-kan.

IV

80%

2,59

5.

Woda w budynku

V

70%

2,27

6.

Bez urządzeń

VI

50%

1,62

 

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-01-08 14:43:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-01-08 14:48:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki