☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2005 w sprawie: ustalenia Regulaminu Premiowania

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 14/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 01 marca 2005r.

 

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu Premiowania

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Wprowadza się Regulamin Premiowania pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

 

 

§ 2

 

 

Uchyla się Regulamin premiowania pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, obowiązujący od 01 sierpnia 2000r.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

(-)Jacek Kowalski

 

 

 

 

         Załącznik do Zarządzenia nr 14/2005

          Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

                                                                                                                                       z dnia 01 marca 2005r.

 

Regulamin Premiowania

pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi

w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

I.           Tworzenie i podział funduszu premiowego.

 

 

§ 1

 

1.     Burmistrz Miasta tworzy fundusz premiowy w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników obsługi w następujących wysokościach:

1)     dla sprzątaczek i pracownika gospodarczego – do 50%,

2)     dla gońca – do 50%

3)     dla elektryka – do 50%.

 

2.     Premię przyznaną pracownikowi określa się procentowo w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 2

 

Przyznana premia nie może przekroczyć wysokości określonych w § 1, ust 1, pkt 1 – 3.

 

 

II.       Zasady przyznawania premii.

 

 

§ 3

 

1.     Premia ma charakter uznaniowy.

2.     Wypłata premii następuje z dołu w okresach miesięcznych, na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.

3.     Wniosek o którym mowa w pkt 2 przedkłada się do akceptacji Burmistrza Miasta do 20 dnia każdego miesiąca.

 

 

 

§ 4

 

1.     Premię przyznaje się za czas faktycznie przepracowany.

2.     Premię przyznaje się również za dni nieobecności w pracy z powodu choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim.

 

§ 5

 

1.     Kwoty premii nie uwzględnia się w wynagrodzeniu za okres urlopu wypoczynkowego i innej nieobecności w pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie według zasad stosowanych przy urlopach wypoczynkowych, na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami.

2.     Kwoty premii nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego i opiekuńczego.

 

§ 6

 

Pracowników premiuje się za:

1.     prawidłowe i terminowe wykonanie nałożonych zadań,

2.     utrzymanie obiektu i urządzeń w stanie pełnej sprawności technicznej i wymaganym poziomie sanitarno-porządkowym,

3.     dodatkowe obciążenie pracą, wynikające z zastępstwa w czasie choroby, urlopów, itp.,

4.     gońca premiuje się w zależności od doręczonych przesyłek:

a)        za doręczenie przesyłek od 90 do 100% przesyłek przyznaje się premię w wysokości 50%,

b)       za doręczenie przesyłek od 70 do 89% przesyłek przyznaje się premię w wysokości 30%,

c)       za doręczenie przesyłek od 50 do 69% przesyłek przyznaje się premię w wysokości 10%.

 

 

 

III.    Zasady pozbawiania i zmniejszania premii

 

 

§ 7

 

Burmistrz Miasta na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, może pozbawić tego pracownika w całości lub w części przysługującej mu premii za przepracowany miesiąc – za nienależyte wywiązanie się z obowiązków służbowych.

 

§ 8

 

Fundusz premiowy powstały w wyniku pozbawienia lub zmniejszenia premii niektórym pracownikom, może być przeznaczony na zwiększenie premii pracownikom szczególnie wyróżniającym się w pracy w wysokości do 20% więcej w stosunku do oznaczonych górnych stawek premiowych.

 

 

 

IV.       Postanowienia końcowe

 

 

§ 9

 

1.      Wypłaty premii mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

2.      Pracownikom przysługuje prawo uzyskania od swojego przełożonego informacji uzasadniającej wysokość przyznanej premii i przyczyny jej pozbawienia lub zmniejszenia.

 

§ 10

 

Odwołania pracowników w sprawie premii rozpatruje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 11

 

1.     Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają formy pisemnej.

2.     Regulamin oraz wszelkie jego zmiany wymagają podania do wiadomości wszystkim pracownikom, zatrudnionym w Urzędzie Miejskim na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

 

 

Burmistrz Miasta

(-)Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-06-22 11:02:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-06-22 11:10:22)

 
 
liczba odwiedzin: 14461729

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X