☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 18/2005 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2005

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  18 /2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 marca 2005 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2005,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
852     POMOC SPOŁECZNA 4 368 200 0 111 000 4 479 200 Zgodnie z decyzją Nr 13/2005 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 14.03.2005 ( pismo Nr FIN.I. /301/3011/852 /8/05 z dnia 14.03.2005) - dotacja celowa na realizacje świadczeń rodzinnych
  85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 408 000 0 79 000 3 487 000
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 408 000   79 000 3 487 000
  85214   Zasiłki i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 499 000 0 32 000 531 000 Zgodnie z decyzją Nr 13/2005 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 14.03.2005 ( pismo Nr FIN.I. /301/3011/852 /8/05 z dnia 14.03.2005) - dotacja celowa na zasiłki obligatoryjne
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 405 000   32 000 437 000
Ogółem dochody : 48 706 364 0 111 000 48 817 364  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 413 782 40 000 40 000 413 782 Przesunięcia środków finansowych związane z obsługą geodezyjną Urzędu.
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 327 782 40 000 40 000 327 782
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000 40 000   30 000
    4300 Zakup usług pozostałych 257 782   40 000 297 782
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 716 111 1 000 1 000 21 716 111 Przesunięcia środków finansowych związane z działalnością Metodycznego Punktu Konsultacyjnego
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120 743 1 000 1 000 120 743
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000   1 000 8 000
    4300 Zakup usług pozostałych 63 612 1 000   62 612
851     OCHRONA ZDROWIA 315 318 3 000 3 000 315 318  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 279 318 3 000 3 000 279 318 Korekta środków w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 300   3 000 37 300
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 3 000   17 000
852     POMOC SPOŁECZNA 8 084 913 3 501 114 501 8 195 913  
  85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 408 000 17 79 017 3 487 000 1/ +79.000 zł. zgodnie z decyzją Nr 13/2005 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 14.03.2005 ( pismo Nr FIN.I. /301/3011/852 /8/05 z dnia 14.03.2005) - dotacja celowa na realizacje świadczeń rodzinnych
    3110 Świadczenia społeczne 3 341 175   77 451 3 418 626
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 427   941 39 368
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 196   167 7 363
    4120 Składki na Fundusz Pracy 994   23 1 017
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 793   226 11 019 2/ Korekta środków w zakresie odpisu na ZFŚS- przen. z § 4440 do § 4210 
    4300 Zakup usług pozostałych 6 000   209 6 209
    4440 Odpisy na ZFŚS 750 17   733
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 959 700 0 35 484 995 184 W tym: 1/ + 32.000 zł. zgodnie z decyzją Nr 13/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.03.2005 ( pismo Nr FIN.I. /301/3011/852 /8/05 z dnia 14.03.2005)  
    3110 Świadczenia społeczne 927 300   35 484 962 784
                  2/ + 3.484 zł. korekta środków własnych gminy - przen. z rozdz. 85219 § 4440
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 403 962 3 484 0 1 400 478  Korekta środków własnych gminy - przen. do rozdz. 85214 § 3110
    4440 Odpisy na ZFŚS 17 660 3 484   14 176
Ogółem wydatki : 52 031 410 47 501 158 501 52 142 410  
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b
§ 4
Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-06-22 15:15:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-06-22 15:25:55)

 
 
liczba odwiedzin: 14461678

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X