☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2005 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2005.

  

Zarządzenie Nr 30/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 11 maja 2005 r.

 

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. 

              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2005,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
852     POMOC SPOŁECZNA 4 481 700 0 35 000 4 516 700  
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 531 000 0 35 000 566 000 Zgodnie z decyzją Nr 45 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 27.04.2005 ( pismo Nr FIN.I. /301/3011/852 /20/05 z dnia 28.04.2005) - dotacja celowa na zasiłki stałe oraz okresowe 
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 437 000   20 000 457 000
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 94 000   15 000 109 000
Ogółem dochody : 48 894 465 0 35 000 48 929 465  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 413 782 2 500 52 500 463 782  
  71014   Opracowania  geodezyjne i kartograficzne 327 782 0 50 000 377 782 Zwiększenie środków finansowych związane z opłatami notarialnymi 
    4300 Zakup usług pozostałych 297 782   50 000 347 782
  71035   Cmentarze 26 000 2 500 2 500 26 000 Przeniesienia środków związane z remontem chodnika na terenie "Miejsca Pamięci"
    4270 Zakup usług remontowych 2 000   2 500 4 500
    4300 Zakup usług pozostałych 22 500 2 500   20 000
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 320 080 0 37 595 6 357 675  
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 327 267 0 37 595 5 364 862 Środki z rezerwy ogólnej, w tym:
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000   17 600 32 600  - uzupełnienie na umowy zlecenia
    4410 Podróże służbowe krajowe 26 600   15 300 41 900   -uzupełnienie: podróże służbowe pracowników - 8.000 zł., ryczałty samochodowe -7.300 zł. 
    4440 Odpisy na ZFŚS 63 212   4 695 67 907  - korekta odpisu  (zmiana wskaźnika) 
756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE  Z ICH POBOREM 43 500 2 000 2 000 43 500  
  75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 43 500 2 000 2 000 43 500 Przesunięcia środków związane z zakupem biletów opłaty targowej
    4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 23 000 2 000   21 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000   2 000 7 000
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 858 552 95 604 0 762 948 Rozdysponowanie rezerw: 
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 856 552 95 604 0 760 948  - ogólnej do dz. 710 - 71014 § 4300 i dz. 750 - 75023 § 4170, 4410, 4440
    4810 Rezerwy 856 552 95 604   760 948
      ~ REZERWA OGÓLNA 300 000 87 595   212 405  - celowej do dz. 801 - 80110 § 4210 (PG-4) i 4270 (PG-1)
      ~ REZERWA CELOWA 556 552 8 009   548 543
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 797 811 10 005 18 014 20 805 820  
  80101   Szkoły podstawowe 7 877 083 3 805 5 805 7 879 083  Przeniesienia :
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 398 396 3 805   394 591 1/ między paragrafami 4040 i 4300 w SP-4
    4300 Zakup usług pozostałych 97 096   5 805 102 901 2/ 2.000 zł. z rozdz. 80195 § 4300 -udział SP-7 w Mistrzostwach Polski w Tabliczce Mnożenia
  80104   Przedszkola 4 552 008 0 200 4 552 208 Przeniesienia z rozdz. 80195 § 4300 -koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu w innej gminie
    2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów  na dofinansowanie zadań bieżących 1 000   200 1 200
  80110   Gimnazja 6 269 591 4 000 12 009 6 277 600 W tym:
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 342 4 000   21 342 1/ przeniesienia między paragrafami 4170 i 4270 w PG-4
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 750   1 509 124 259 2/ środki z rezerwy celowej na zakup wyposażenia do biblioteki w PG-4
    4270 Zakup usług remontowych 60 650   10 500 71 150 3/ środki z rezerwy celowej na remont pomieszczeń piwnicznych w PG-1
  80195   Pozostała działalność 122 322 2 200 0 120 122 Przeniesienia środków do rozdz. 80101 § 4300 i rozdz. 80104 § 2900
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000 2 200   12 800
852     POMOC SPOŁECZNA 8 198 413 0 35 000 8 233 413 Zgodnie z decyzją Nr 45 Wojewody Maz. z dnia 27.04.2005 (pismo Nr FIN.I.301/3011/852/20 /05 z dnia 28.04.2005) - dotacja celowa na zasiłki stałe oraz okresowe 
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 995 184 0 35 000 1 030 184
    3110 Świadczenia społeczne 962 784   35 000 997 784
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 963 080 14 14 963 080  
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 155 696 14 14 155 696 Korekta planu środków zabezpieczonych na realiazcję programu stypendialnego - wkład własny gminy
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 030 14   1 016
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 700   14 5 714
900     GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 037 813 5 500 5 500 5 037 813  
  90003   Oczyszczanie miast i gmin 583 217 3 000 0 580 217 Przeniesienia środków związane z realizacją usług przez schronisko
    4300 Zakup usług pozostałych 476 000 3 000   473 000
  90013   Schroniska dla zwierząt 45 000 0 3 000 48 000
    4300 Zakup usług pozostałych 45 000   3 000 48 000
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 359 985 2 500 2 500 1 359 985 Przeniesienia środków związane z oświetleniem przejętym od WAM  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000   2 500 52 500
    4270 Zakup usług remontowych 160 000 2 500   157 500
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 403 031 1 981 1 981 1 403 031 Korekta planu NOSiR
  92601   Obiekty sportowe 1 330 131 1 981 1 981 1 330 131
    4260 Zakup energii 140 000   1 981 141 981
    4440 Odpisy na ZFŚS 15 180 1 981   13 199
Ogółem wydatki : 52 252 409 117 604 152 604 52 287 409  
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-06-23 11:56:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-06-23 12:06:53)

 
 
liczba odwiedzin: 14461766

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X