☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 36/2005 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2005

Zarządzenie Nr 36/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 2 czerwca 2005 r.

 

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. 

              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2005,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
 
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 762 948 4 446 0 758 502 Rozdysponowanie rezerwy do dz. 926 rozdz.92601 § 4610
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 760 948 4 446 0 756 502
    4810 Rezerwy 760 948 4 446   756 502
      ~ REZERWA OGÓLNA 212 405 4 446   207 959
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 804 820 19 365 19 365 20 804 820 Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem placówek:
  80101   Szkoły podstawowe 7 879 083 160 160 7 879 083
    4300 Zakup usług pozostałych 102 901 160   102 741
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 200   160 9 360  -  SP-7
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 284 581 7 000 7 000 284 581  -  SP-4 
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 7 000   0
    4300 Zakup usług pozostałych 7 000   7 000 14 000
  80104   Przedszkola 4 267 627 1 500 1 500 4 267 627  -  PP-3
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 971 1 500   209 471
    4140 Wpłaty na PFRON 10 250   1 500 11 750
  80110   Gimnazja 6 277 600 9 500 9 500 6 277 600  -  PG-4
    4140 Wpłaty na PFRON 9 064 4 500   4 564
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 342 5 000   16 342
    4300 Zakup usług pozostałych 85 658   9 500 95 158
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120 743 1 205 1 205 120 743
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 246 180   4 066
    4120 Składki na Fundusz Pracy 579 25   554
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 1 000   7 000
    4300 Zakup usług pozostałych 62 612   1 205 63 817
851     OCHRONA ZDROWIA 315 318 2 000 2 000 315 318 Przeniesienia środków związane z akcją promocji zdrowia
  85149   Programy polityki zdrowotnej 36 000 2 000 2 000 36 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000   2 000 4 000
    4300 Zakup usług pozostałych 30 000 2 000   28 000
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 403 031 0 4 446 1 407 477  Sygn. akt KM 829/04 z dnia 30.05.2005
  92601   Obiekty sportowe 1 330 131 0 4 446 1 334 577
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500   4 446 6 946
Ogółem wydatki : 52 337 037 25 811 25 811 52 337 037  
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-06-23 14:59:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-06-23 15:01:04)

 
 
liczba odwiedzin: 14461945

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X