☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 52/05 w sprawie: Zmian w budżecie miasta na rok 2005

Zarządzenie Nr 52/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 08 lipca 2005 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2005,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
852     POMOC SPOŁECZNA 4 516 700 0 5 000 4 521 700 Zgodnie z decyzją Nr 43/2005 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 17.06.2005 (pismo Nr FIN.I. /301 /3011/852/34/05 z dnia 17.06.2005) - dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych 
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 36 700 0 5 000 41 700
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 36 700   5 000 41 700
Ogółem dochody : 49 029 057 0 5 000 49 034 057  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 227 500 4 500 4 500 1 227 500 Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem OSP
  75412   Ochotnicze straże pożarne 60 000 4 500 4 500 60 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000   4 500 14 500
    4270 Zakup usług remontowych 9 000 4 500   4 500
851     OCHRONA ZDROWIA 315 318 1 000 1 000 315 318 Korekta środków w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 279 318 1 000 1 000 279 318
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 300   1 000 38 300
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500 1 000   13 500
852     POMOC SPOŁECZNA 8 245 913 0 5 000 8 250 913 Zgodnie z decyzją Nr 43/2005 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 17.06.2005 (pismo Nr FIN.I. /301 /3011/852/34/05 z dnia 17.06.2005) - dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych 
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 36 700 0 5 000 41 700
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 700   5 000 41 700
Ogółem wydatki : 53 441 851 5 500 10 500 53 446 851  
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b
§ 4
Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-11-30 08:57:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-11-30 09:05:52)

 
 
liczba odwiedzin: 14461733

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X