☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 57/05 w sprawie: Zmian w budżecie Miasta na rok 2005

Zarządzenie 57/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2005,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 792 560 0 1 000 793 560 Zgodnie z decyzją Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.07.2005 ( pismo FIN I 301/3011/801/48/05 z 19.07.2005r.)- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej pierwszoklasistów.
  80101   Szkoły podstawowe 30 464 0 1 000 31 464
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 664   1 000 4 664
Ogółem dochody : 49 512 328 0 1 000 49 513 328  
   
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
500     HANDEL 200 100 3 200 3 200 200 100  
  50095   Pozostała działalność 200 100 3 200 3 200 200 100 Przesunięcia związane z funkcjonowaniem targowisk
    4270 Zakup usług remontowych 5 000   3 200 8 200
    4300 Zakup usług pozostałych 42 816 3 200   39 616
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 464 220 950 950 464 220  
  71035   Cmentarze 26 000 950 950 26 000 Remont nawierzchni wokół cokołu pomnika "Miejsca Pamięci " w Modlinie Tw.
    4270 Zakup usług remontowych 4 500   950 5 450
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 950   19 050
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 227 500 7 000 7 000 1 227 500 Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem OSP
  75412   Ochotnicze straże pożarne 60 000 7 000 7 000 60 000
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500   7 000 21 500
    4300 Zakup usług pozostałych 9 300 7 000   2 300
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 599 671 40 737 0 558 934 Rozdysponowanie rezerw:                    - ogólnej do dz. 926, rozdz. 92601 § 4300 i 4430
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 597 671 40 737 0 556 934
    4810 Rezerwy 597 671 40 737   556 934  - celowej celem uzupełnienia wysokości odpisu na ZFŚS w placówkach oświatowych
      ~ REZERWA OGÓLNA 192 521 3 300   189 221
      ~ REZERWA CELOWA 405 150 37 437   367 713
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 955 606 6 543 43 659 20 992 722 W tym:
  80101   Szkoły podstawowe 7 891 747 0 11 329 7 903 076  
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 664   1 000 4 664 Zgodnie z decyzją Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.07.2005 ( pismo FIN I 301/3011/801/48/05 z 19.07.2005r.)- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej pierwszoklasistów.
    4440 Odpis na ZFŚS 298 214   10 329 308 543 Uzupełnienie odpisu w SP-3, SP-4, SP-5 i SP-7
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 284 581 0 355 284 936 Uzupełnienie odpisu w SP-4, SP-5 i SP-7
    4440 Odpis na ZFŚS 11 771   355 12 126
  80104   Przedszkola 4 337 155 0 6 221 4 343 376 Uzupełnienie odpisu w PP-1, PP-3, PP-4
    4440 Odpis na ZFŚS 171 050   6 221 177 271
  80110   Gimnazja 6 346 194 0 14 315 6 360 509 Uzupełnienie odpisu w PG-1, PG-2, PG-3 i PG-4
    4440 Odpis na ZFŚS 213 357   14 315 227 672
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 6 000 0 2 000 8 000 Uzupełnienie na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z Okunina do SP-5
    4300 Zakup usług pozostałych 6 000   2 000 8 000
  80123   Licea profilowane 815 629 0 1 224 816 853 Uzupełnienie odpisu w ZS-2
    4440 Odpis na ZFŚS 40 813   1 224 42 037
  80130   Szkoły zawodowe 925 447 4 543 5 712 926 616 Przeniesienia związane z funkcjonowaniem ZS-2
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 363 4 543   52 820
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 300   1 543 6 843
    4270 Zakup usług remontowych 19 000   3 000 22 000
    4440 Odpis na ZFŚS 33 410   1 169 34 579 Uzupełnienie odpisu w ZS-2
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120 743 0 28 120 771 Uzupełnienie odpisu w SP-5 MPK
    4440 Odpis na ZFŚS 945   28 973
  80195   Pozostała działalność 120 122 2 000 2 475 120 597  
    4300 Zakup usług pozostałych 12 800 2 000   10 800 Przeniesienia do rozdz. 80113 § 4300
    4440 Odpis na ZFŚS 93 322   2 475 95 797 Uzupełnienie odpisu w placówkach oświatowych
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 979 080 500 1 821 980 401 W tym:
  85401   Świetlice szkolne 752 384 0 1 321 753 705 Uzupełnienie odpisu w placówkach oświatowych
    4440 Odpis na ZFŚS 37 038   1 321 38 359
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 155 696 500 500 155 696 Przeniesienia związane z kosztami w zakresie promocji Unii Europejskiej
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500   0
    4309 Zakup usług pozostałych 300   500 800
900     GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 842 043 14 455 14 455 5 842 043 W tym:
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 922 985 14 455 14 455 1 922 985 Uzupełnienie środków związane z oświetleniem  przejętym od WAM 
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 202 500   14 455 216 955
    4270 Zakup usług remontowych 157 500 14 455   143 045
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 407 477 0 3 300 1 410 777 Uzupełnienie środków dla NOSiR  w związku z organizacją meczu  objętego patronatem Burmistrza Miasta 
  92601   Obiekty sportowe 1 334 577 0 3 300 1 337 877
    4300 Zakup usług pozostałych 151 749   800 152 549
    4430 Różne opłaty i składki 12 500   2 500 15 000
Ogółem wydatki : 53 925 122 73 385 74 385 53 926 122  
   
§ 3
   
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-11-30 09:57:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-11-30 10:06:51)

 
 
liczba odwiedzin: 14461894

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X