☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 66/05 w sprawie: Zmian w budżecie miasta na rok 2005

Zarządzenie Nr 66/05

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 września 2005 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5  i art 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2005,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
852     POMOC SPOŁECZNA 4 521 700 0 118 000 4 639 700 Zgodnie z decyzją  Nr 118 Wojewody Mazowieckiegoz dnia 21.09.2005r. , w tym: 
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 566 000 0 34 000 600 000
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 457 000   12 000 469 000  -dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 109 000   22 000 131 000   -dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
  85295   Pozostała działalność 126 000 0 84 000 210 000 Zgodnie z decyzją Nr 117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.09.2005r. - dofinansowanie wydatków związanych z dożywianiem w ramach realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących"
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 126 000   84 000 210 000
Ogółem dochody : 49 523 616 0 118 000 49 641 616  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 464 220 0 20 000 484 220 Zabezpieczenie środków na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz opłaty notarialne.
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 378 220 0 20 000 398 220
    4300 Zakup usług pozostałych 348 220   20 000 368 220
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 215 500 2 500 2 500 1 215 500 Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem OSP -dot. remontu sprzętu pożarniczego i pojazdów starżackich.
  75412   Ochotnicze straże pożarne 60 000 2 500 2 500 60 000
    4270 Zakup usług remontowych 4 500   2 500 7 000
    4430 Różne opłaty i składki 5 000 2 500   2 500
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 558 934 73 086 0 485 848 Rozdysponowanie rezerw:
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 556 934 73 086 0 483 848  - ogólnej  do dz. 710-71014 § 4300 i 926-92601 § 4300
    4810 Rezerwy 556 934 73 086   483 848
      ~ REZERWA OGÓLNA 189 221 29 150   160 071   - celowej  do dz. 801-80101 § 4260 (SP-7).
      ~ REZERWA CELOWA 367 713 43 936   323 777
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 948 786 12 589 56 525 20 992 722 W tym:
  80101   Szkoły podstawowe 7 856 140 5 479 49 415 7 900 076
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 100   5 053 171 153 1/ zabezpieczenie środków związane z remontem stołówki szkolnej w SP-7 (przeniesienia z § 4430)
    4260 Zakup energii 410 359   43 936 454 295 2/   środki z rezerwy celowej na zakup energii w SP-7 
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 360   426 9 786 3/ zabezpieczenie środków na usługi sieci  Internet w SP-5 (przeniesienia z § 4430)
    4430 Różne opłaty i składki 18 000 5 479   12 521
  80104   Przedszkola 4 343 376 400 400 4 343 376 Przeniesienia środków  w PP-3
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 209 471 400   209 071
    4140 Wpłaty na PFRON 11 150   400 11 550
  80110   Gimnazja 6 360 509 6 710 6 710 6 360 509 Przeniesienia między paragrafami, w tym:
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 250 1 146   4 104 1/ przeniesienie do § 4430 w PG-2 (ubezpieczenia)
    4140 Wpłaty na PFRON 4 564 4 564   0 2/zabezpieczenie środków na zakup usług w PG-4 ( przeniesienie z § 4140) i ubezpieczenie mienia  ( przeniesienie z § 4420).
    4300 Zakup usług pozostałych 95 158   4 564 99 722
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 400 1 000   1 400
    4430 Różne opłaty i składki 11 600   2 146 13 746
852     POMOC SPOŁECZNA 8 238 913 19 000 137 000 8 356 913  
  85203   Ośrodki wsparcia 48 500 2 000 2 000 48 500 Przeniesienia związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia.
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 350   2 000 9 350
    4300 Zakup usług pozostałych 22 300 2 000   20 300
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 030 184 17 000 51 000 1 064 184 Korekta planu wydatków, w tym:   
    3110 Świadczenia społeczne 997 784   51 000 1 048 784 1/ przesunięcia z § 4300 w ramach zadań własnych,     2/ zwiększenia : o kwotę 12.000 zł. na zasiłki stałe (dotacja na zadania zlecone)  i o  kwotę 22.000 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (dotacja na zadania własne)
    4300 Zakup usług pozostałych 32 400 17 000   15 400
  85295   Pozostała działalność 126 000 0 84 000 210 000 Środki na dofinansowanie wydatków związanych z dożywianiem w ramach realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących" (dotacja na zadania własne)
    3110 Świadczenia społeczne 126 000   84 000 210 000
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 842 043 8 900 8 900 5 842 043  
  90013   Schroniska dla zwierząt 48 000 0 3 900 51 900 Przeniesienie środków z rozdz. 90095 § 4300 związane z realizacją usług przez schronisko
    4300 Zakup usług pozostałych 48 000   3 900 51 900
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 922 985 5 000 5 000 1 922 985 Przeniesienia, z tego:                1/ środki na usunięcie awarii 15.000 zł.( Wydz. Planowania i Inwestycji),                      2/ środki na zakup dekoracji świątecznej 10.000 zł.( Wydz. Gospodarki Komunalnej)
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 955 5 000   211 955
    4270 Zakup usług remontowych 143 045   5 000 148 045
  90095   Pozostała działalność 53 230 3 900 0 49 330 Przeniesienie środków do rozdz. 90013 § 4300
    4300 Zakup usług pozostałych 12 500 3 900   8 600
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 410 777 0 9 150 1 419 927 Zabezpieczenie środków na obsługę prawną - dot.  SOFTKON.
  92601   Obiekty sportowe 1 337 877 0 9 150 1 347 027
    4300 Zakup usług pozostałych 152 549   9 150 161 699
Ogółem wydatki : 53 936 410 116 075 234 075 54 054 410  
   
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b.
§ 4
   
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-11-30 13:38:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-11-30 13:41:30)

 
 
liczba odwiedzin: 14461947

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X