☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 71/05 w sprawie: zmian w budzecie miasta na rok 2005

ZARZĄDZENIE NR 71

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 07 października 2005 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5  i art 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2005,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
###     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 54 470   16 380 70 850 Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW 680-17/05 z 30.09.2005 r.) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.10.2005 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
  75107   Wybory Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej 14 334 0 16 380 30 714
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14 334   16 380 30 714
Ogółem dochody : 49 641 616   16 380 49 657 996  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
###     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 54 470 1 567 17 947 70 850 1/ Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW 680-17/05 z 30.09.2005 r.) - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.10.2005 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.                                 2/ Korekta planu- przeniesienia środków
  75107   Wybory Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej 14 334 1 567 17 947 30 714
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 100 16 380 16 380
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000   1 567 7 567
    4300 Zakup usług pozostałych 1 727 1 277   450
    4410 Podróże służbowe krajowe 300 190   110
###     RÓŻNE ROZLICZENIA 485 848 25 300 0 460 548 Rozdysponowanie rezerwy celowej  do dz. 801
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 483 848 25 300 0 458 548
    4810 Rezerwy 483 848 25 300   458 548
      ~ REZERWA CELOWA 323 777 25 300   298 477
###     OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 992 722 0 25 300 21 018 022 Środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej                  
  80101   Szkoły podstawowe 7 900 076 0 8 800 7 908 876
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 059 445   8 800 5 068 245
  80104   Przedszkola 4 343 376 0 5 500 4 348 876
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 724 760   5 500 2 730 260
  80110   Gimnazja 6 360 509 0 8 800 6 369 309
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 016 645   8 800 4 025 445
  80123   Licea profilowane 816 853 0 900 817 753
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 539 747   900 540 647
  80130   Szkoły zawodowe 926 616 0 1 300 927 916
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 620 710   1 300 622 010
###     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 86 950 500 500 86 950 Korekta planu - środków własnych zabezpieczonych na realizację projektu pn. " W widłach Trzech Rzek" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 
  85395   Pozostała działalność 86 950 500 500 86 950
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 900 500   16 400
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800   500 1 300
Ogółem wydatki : 54 054 410 27 367 43 747 54 070 790  
   
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b.
§ 4
   
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-11-30 14:28:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-11-30 14:35:36)

 
 
liczba odwiedzin: 14461728

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X