☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 79/05

Zarządzenie Nr 79/05

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 27 października 2005 r.

 

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. 

              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5  i art 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2005,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 79 157   16 380 95 537 Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW 680-22/05 z 18.10.2005 r.) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w dniu 23.10.2005 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
  75107   Wybory Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej 39 021 0 16 380 55 401
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 39 021   16 380 55 401
Ogółem dochody : 49 609 750   16 380 49 626 130  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 331 106 0 11 500 2 342 606 Środki z przeznaczeniem na przebudowę kanału odprowadzającego wody opadowe w Modlinie
  60016   Drogi publiczne gminne 2 001 921 0 11 500 2 013 421
    4300 Zakup usług pozostałych 190 000   11 500 201 500
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 484 220 0 40 000 524 220 Uzupełnienie na opracowania geodezyjne i kartograficzne 
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 398 220 0 40 000 438 220
    4300 Zakup usług pozostałych 368 220   40 000 408 220
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 483 973 29 000 29 000 6 483 973  
  75023   Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 5 368 522 29 000 29 000 5 368 522 Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem Urzędu
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 660   29 000 147 660
    4300 Zakup usług pozostałych 445 090 29 000   416 090
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 79 157 0 16 380 95 537 Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW 680-22/05 z 18.10.2005r.) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w dniu 23.10.2005 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
  75107   Wybory Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej 39 021 0 16 380 55 401
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 380   16 380 32 760
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 215 500 0 3 591 1 219 091 Środki dotyczące obsługi monitoringu miejskiego
  75495   Pozostała działalność 340 500 0 3 591 344 091
    4300 Zakup usług pozostałych 52 500   3 591 56 091
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 460 548 70 556 0 389 992 Rozdysponowanie rezerw: 
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 458 548 70 556 0 387 992  - ogólnej do dz. 600-60016 § 4300 ( 11.500zł.) , dz. 710-71014 § 4300 (40.000zł.) i dz. 754-75495 § 4300 (3.591zł.)
    4810 Rezerwy 458 548 70 556   387 992
      ~ REZERWA OGÓLNA 160 071 55 091   104 980  - celowej  do dz. 801 rozdz.  80101 § 4270  SP-5 ( 5.785 zł.) i rozdz. 80103 § 4010, 4110 i 4120 SP-5  ( 9.680 zł.)
      ~ REZERWA CELOWA 298 477 15 465   283 012
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 048 022 14 283 29 748 21 063 487 W tym :
  80101   Szkoły podstawowe 7 938 876 10 495 16 280 7 944 661 1/Przeniesienia związane z funkcjonowaniem SP-4 -zakup wyposażenia do sal lekcyjnych ( z § 4140, 4280, 4350 i 4430 do § 4210)
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500   700 6 200
    4140 Wpłaty na PFRON 9 064 6 500   2 564
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 171 153   9 795 180 948 2/ środki na wykonanie pracownik komputerowej w SP-5 ( § 4270)
    4270 Zakup usług remontowych 164 300   5 785 170 085
    4280 Zakup usług zdrowotnych 8 935 1 995   6 940 3/Przeniesienia związane z funkcjonowaniem SP-7 ( z § 4280 do § 3020 i 4210)
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 786 1 000   8 786
    4430 Róźne opłaty i składki 12 521 1 000   11 521
  80103   Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 287 936 0 9 680 297 616 Środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie w SP-5 (godziny stałe i nagroda jubileuszowa)         
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 980   8 200 170 180
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 521   1 300 31 821
    4120 Składki na Fundusz Pracy 4 158   180 4 338
  80110   Gimnazja 6 369 309 642 642 6 369 309 Przeniesienia związane z funkcjonowaniem PG-4
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 104 250   3 854
    4280 Zakup usług zdrowotnych 6 732 392   6 340
    4300 Zakup usług pozostałych 99 722   642 100 364
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120 771 3 146 3 146 120 771 Przeniesienia związane z funkcjonowaniem :
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe  7 000 500   6 500 1/ PG-2 (z § 4170 i 4410 do § 4300)
    4300 Zakup usług pozostałych 63 817   3 146 66 963 2/ PP-5 (z § 4410 do § 4300)
    4410 Podróże służbowe krajowe 17 455 2 646   14 809
852     POMOC SPOŁECZNA 8 359 913 20 000 20 000 8 359 913  
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 064 184 0 10 000 1 074 184  Przeniesienia w ramach środków własnych gminy, w tym: uzupełnienie na zasiłki
    3110 Świadczenia społeczne 1 048 784   10 000 1 058 784
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 388 478 20 000 10 000 1 378 478
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137 549 2 500   135 049
    4140 Wpłaty na PFRON 4 800 4 800   0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000   10 000 22 000
    4300 Zakup usług pozostałych 66 000 12 700   53 300
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 980 401 918 918 980 401  
  85401   Świetlice szkolne 753 705 918 918 753 705 Przeniesienia związane z funkcjonowaniem PG-2 (zakup wyposażenia do kuchni szkolnej)
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 101 300   801
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 900   918 21 818
    4270 Zakup usług remontowych 1 000 178   822
    4300 Zakup usług pozostałych 1 000 440   560  
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 398 685 5 900 5 900 5 398 685  
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 509 985 5 900 5 900 1 509 985 Przeniesienia środków związane z konserwacją oświetlenia ulicznego
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211 955 5 900   206 055
    4270 Zakup usług remontowych 148 045   5 900 153 945
Ogółem wydatki : 53 737 544 140 657 157 037 53 753 924  
   
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b.
§ 4
   
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-)Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-12-01 09:29:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-12-01 09:44:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380