☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 89/05 w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2003r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 89/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 10 listopada 2005r.

 

 

zmieniające: Zarządzenie Nr 9/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2003r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W Zarządzeniu Nr 9/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

I.                   W rozdziale IVZakresy działania wydziałów:

 

1.     § 9, ust 8 o treści: „Do podstawowego zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy:” – otrzymuje brzmienie:

1)           Obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta.

2)           Ewidencjonowanie korespondencji.

3)           Prowadzenie ewidencji pieczęci służbowych i stempli wydawanych w Urzędzie.

4)           Prowadzenie rejestrów wyjść pracowników w godzinach pracy.

5)           Organizowanie narad i spotkań prowadzonych przez kierownictwo Urzędu oraz załatwianie spraw związanych z funkcjami reprezentacyjnymi kierownictwa Urzędu.

6)           Realizacja zadań  związanych  z wyborami do Sejmu, Senatu, na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta, Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego oraz referendum.

7)           Przygotowywanie zbiorczych opracowań rocznych na bazie planów i sprawozdań komórek organizacyjnych Urzędu.

8)           Prowadzenie archiwum zakładowego.

9)           Prowadzenie zbiorów aktów prawnych Urzędu wewnętrznych i zewnętrznych.

10)       Zapewnienie ochrony danych zawartych w głównej oraz lokalnych bazach danych zapisanych w pamięci komputerów.

11)       Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju informatycznego Urzędu.

12)       Wdrażanie i administrowanie systemem URZĄD, SEL i USC  oraz innych programów  funkcjonującymi w Urzędzie.

13)       Prowadzenie prac projektowo - programowych i integrowanie podsystemów.

14)       Prowadzenie licencji oprogramowania i stosownej dokumentacji w tym zakresie.

15)       Prowadzenie prac dotyczących informatyzacji Urzędu.

16)       Zapewnienie serwisu konserwacyjnego dla sprzętu mechanicznego i elektronicznego funkcjonującego w Urzędzie.

17)       Prowadzenie ewidencji wydawnictw fachowych zakupionych na potrzeby Urzędu.

18)       Prowadzenie ewidencji inwentarzowej majątku Urzędu.

19)       Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu.

20)       Zabezpieczenie potrzeb Urzędu w zakresie jego wyposażenia  w urządzenia techniczne, materiały biurowe, podstawowe akty prawne oraz prasę i publikacje fachowe.

21)       Prowadzenie gospodarki materiałowo-magazynowej w pełnym zakresie działania Urzędu.

22)       Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem Urzędu              w niezbędną ilość i asortyment druków oraz formularzy.

23)       Sprawowanie zarządu nad budynkiem Urzędu oraz posesją wokół  niego.

24)       Zabezpieczenie potrzeb w zakresie ochrony obiektu przed pożarem oraz innym uszkodzeniem lub zniszczeniem.

25)       Zapewnienie porządku i czystości w budynku oraz na posesji.

26)       Planowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynku Urzędu wraz z posesją, gospodarowanie przyznanymi na ten cel  środkami finansowymi oraz systematyczne analizowanie wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie.

27)       Pełnienie nadzoru nad pracownikami obsługi Urzędu.

28)       Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i komisji Rady.

29)       Przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji Rady i  Sesje Rady.

30)       Kompletowanie dokumentacji z pracy Rady i komisji.

31)       Opracowywanie projektów planów pracy komisji Rady i Sesji.

32)       Zapewnienie kompleksowej obsługi radnych w zakresie sprawowania mandatu radnego.

33)       Kompletowanie i koordynowanie opracowywania informacji, ocen, analiz i innych materiałów dla potrzeb prac Rady.

34)       Przygotowanie dokumentacji związanej z wypłatami diet dla radnych, i przewodniczących Zarządów Osiedli.

35)       Współpraca z Zarządami Osiedli, w tym: opracowanie dla potrzeb Rady niezbędnych materiałów i informacji dotyczących działalności Zarządów Osiedli.

36)       Realizacja zadań związanych z wyborami Ławników Sądu Rejonowego, Ławników Sądu Wojewódzkiego, Sądu Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
.”.

 

 

2.     § 9, ust 13 o treści: „Do podstawowego zakresu działania Stanowiska ds. Wojskowych i Kancelarii Tajnej należy:” – otrzymuje brzmienie:

1)           Organizowanie pracy Kancelarii Tajnej.

2)           Ustalanie w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się dokument klasyfikowany, pozostający w dyspozycji jednostki organizacyjnej.

3)           Wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulą „tajne”                i „poufne” poza Kancelarią Tajną w przypadku gdy odbiorca zapewnia warunki ochrony takich dokumentów przed nieupoważnionym ujawnieniem.

4)           Udostępnianie dokumentów w Kancelarii Tajnej, w razie wątpliwości co do zapewnienia warunków ochrony.

5)           Wykonywanie prac zleconych przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

6)           Reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

7)           Przeprowadzanie  rejestracji przedpoborowych.

8)           Realizacja zadań w zakresie stawiennictwa poborowych przed Komisją Lekarską i Poborową oraz  udział w Komisji Poborowej.

9)           Prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską.

10)       Wydawanie decyzji uznającej poborowego albo żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

11)       Wydawanie decyzji uznającej poborowego albo żołnierza za żołnierza samotnego.

12)       Wydawanie decyzji o pokrywaniu należności i opłat żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych.

13)       Realizacja zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe.

14)       Realizacja zadań wynikających z nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – w drodze decyzji administracyjnej.

15)       Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz bieżące informowanie przełożonych o stwierdzonych nieprawidłowościach w tym zakresie.

16)       Sporządzanie informacji co najmniej raz w roku dotyczącej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierającej propozycje przedsięwzięć w celu zapobiegania zagrożeniom występującym     w miejscu pracy.

17)       Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków.

18)       Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków.

19)       Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności, w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy.

20)       Inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

21)       Prowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,          a także przestrzeganie przepisów i zasad w tym zakresie oraz przygotowywanie zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych zagrożeń i zaniedbań.

22)       Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy w poszczególnych stanowiskach pracy, w których występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

23)       Udział w opracowywaniu planów modernizacji Urzędu w zakresie rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

24)       Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

25)       Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.

26)       Występowanie do przełożonego o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

27)       Realizacja zadań wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie obowiązku składania oświadczeń  o stanie majątkowym.

28)       Przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i w czasie pokoju oraz innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w przepisach szczególnych.

29)       Organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

30)       Opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej.

31)       Opracowywanie miejskiego planu świadczeń osobistych dla potrzeb obrony cywilnej.

32)       Wykonywanie zadań w zakresie tworzenia formacji obrony cywilnej.

33)       Realizacja zadań w zakresie zapewnienia systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania  oraz systemu skażeń.

34)       Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną.

35)       Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie rozśrodkowania załóg zakładów pracy i ewakuacji ludności.

36)       Realizacja zaciemnienia i wygaszania oświetlenia w mieście, zakładach pracy i środkach transportowych.

37)       Realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowych.

38)       Organizowanie szkolenia - ćwiczeń obrony cywilnej, w tym szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

39)       Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego  w zakresie obrony cywilnej.

40)       Planowanie, gospodarowanie i rozliczanie się z wydatkowanych środków finansowych, przewidzianych w budżecie gminy,           w zakresie wykonywanych zadań.”.

 

 

3.     § 9, ust 15 o treści: „Do podstawowego zakresu działania Straży Miejskiej należy:” – otrzymuje brzmienie:

1)           Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

2)           Czuwanie nad porządkiem oraz kontrola ruchu drogowego          – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. 

3)           Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

4)           Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów  i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia.

5)           Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

6)           Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

7)           Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

8)           Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw  i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi   i organizacjami społecznymi.

9)           Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

10)       Przewożenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z ich potrzebami rehabilitacyjnymi.

11)       Realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowych.

12)       Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia Gminnego Zespołu Reagowania.

13)       Realizacja zadań związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

14)       Planowanie, gospodarowanie i rozliczanie się z wydatkowanych środków finansowych, przewidzianych w budżecie gminy, w zakresie wykonywanych zadań.

15)       Szczegółowe zadania Straży Miejskiej oraz tryb pracy określa odrębny Regulamin Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.”.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2005r.

Burmistrz Miasta
               (-)Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-12-05 14:12:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-12-05 14:23:32)

 
 
liczba odwiedzin: 14461708

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X