☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 91/05 w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2006

ZARZĄDZENIE  Nr  91/2005

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 15 listopada 2005 r.

 

                     w sprawie : projektu uchwały budżetowej na rok 2006.

 

 

              Na podstawie art. 119 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje :

 

                                                                  § 1

 

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2006 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik nr 1(patrz niżej) do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, przedstawić :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie - celem zaopiniowania.

2. Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

                                                                  § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                Burmistrz Miasta

                                                                                                                (-)Jacek Kowalski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 91/2005

 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 15 listopada 2005 r.          

 

 

PROJEKT UCHWAŁY  Nr  ...../...../ 2005

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia  ................. 2005 r.

 

w sprawie :  uchwalenia budżetu miasta na rok 2006.

 

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  oraz  art. 109, 110, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)  Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości  56.606.453 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 1.

2.  Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

-                      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 6.715.240 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 1a,

-                      dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1b,

§ 2

1.   Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 66.184.302 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 2.

2.   Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

-                      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 6.715.240 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 2 a,

-                      wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki na zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 250.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2b,

 

§ 3

1. Z dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3, spłaca się :

a/ kredyty w wysokości     - 200.000 zł.

b/ pożyczki w  wysokości  - 373.100 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości  10.150.949 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 3, są przychody pochodzące z:

a/ planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 500.000 zł oraz kredytów w łącznej wysokości 8.751.000 zł przeznaczonych na wydatki inwestycyjne.

     b/ wolnych środków w wysokości  899.949 zł.

 

§ 4

 

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

 

§ 5

 

1.    Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 500.0000 zł,

2.    Tworzy się rezerwę celową w wysokości – 700.000 zł dla  działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

 

§ 6

 

1.    Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2006 nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.611.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

2.     Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 71.001.845 zł., w tym w :

-                      2006 r. – 12.460.845 zł.

-                      2007 r. – 27.121.000 zł.

-                      2008 r. – 23.570.000 zł.

-                      2009 r. -   7.850.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

3.    Łączne wydatki inwestycyjne z budżetu miasta na rok 2006 ustala się w kwocie 15.071.845 zł.

§ 7

 

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury  w 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 8

 

Wykaz dotacji z budżetu gminy w 2006 r . dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  zawiera załącznik nr 8.

 

§ 9

 

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9,

 

§ 10

 

Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 r. i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 11

 

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 103.000 zł.  oraz wydatków funduszu w wysokości 103.000 zł. 

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 11.

 

§ 12

 

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie  z załącznikiem  nr 12 .

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

 

§ 13

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego.

 

 

§ 14

 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań stanowiących sumę nakładów niezbędnych do poniesienia w latach następnych z budżetu miasta do zakończenia zaplanowanych inwestycji do wysokości 500.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do spłaty zaciągniętych zobowiązań zgodnie z terminami ich wymagalności.

 

§ 15

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do spłat zobowiązań w kwocie 573.100 zł. w celu realizacji planowanych kwot rozchodów w budżecie i do zaciągania długu w kwocie 9.251.000 zł.  w celu realizacji planowanych kwot przychodów  budżetu  zgodnie  z  załącznikiem nr  3.

 

§ 16

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

§ 17

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę  budżetu gminy.

 

§ 18

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 19

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-12-05 15:03:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-12-05 15:49:54)

 
 
liczba odwiedzin: 14461937

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X