☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 93/05

Zarządzenie Nr 93/05

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 18 listopada 2005 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2005,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
852     POMOC SPOŁECZNA 4 845 700 0 22 000 4 867 700 Zgodnie z decyzją Nr 122/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.10.2005r.( pismo FIN.I.-301/3011/852/ 84/05 z 28.10.2005) - uzupełnienie niedoboru środków na wypłatę zasiłków stałych
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  600 000 0 22 000 622 000
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 469 000   22 000 491 000
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 113 026   22 410 135 436 Zgodnie z decyzją Nr 176/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.10.2005r.( pismo FIN.I.-301/3011/854/ 80/05 z 4.11.2005) - dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów  o charakterze socjalnym
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 113 026 0 22 410 135 436
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 51 826   22 410 74 236
Ogółem dochody : 49 833 248   44 410 49 877 658  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
500     HANDEL 200 100 3 000 3 000 200 100 Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem targowisk
  50095   Pozostała działalność 200 100 3 000 3 000 200 100
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 3 000   22 000
    4300 Zakup usług pozostałych 39 616   3 000 42 616
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 126 487 23 237 23 237 21 126 487 W tym :
  80101   Szkoły podstawowe 8 002 661 12 887 12 887 8 002 661 1/Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem SP-3 (z § 4300  do § 4140)
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 200 1 175   5 025
    4140 Wpłaty na PFRON 2 564   4 712 7 276
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 7 000   18 000 2/Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem SP-4 (z § 3020 i 4170 do § 4240)
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 170   8 175 27 345
    4300 Zakup usług pozostałych 102 741 4 712   98 029
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 297 616 340 340 297 616 Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem SP-4
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 148 148   0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 581 192   10 389
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 800   340 17 140
  80104   Przedszkola 4 348 876 8 750 8 750 4 348 876 Przeniesienia środków między paragrafami           w PP-1
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 206 811 2 100   204 711
    4140 Wpłaty na PFRON 8 550 1 200   7 350
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 639   4 250 149 889
    4270 Zakup usług remontowych 136 200   4 500 140 700
    4280 Zakup usług zdrowotnych 6 730 650   6 080
    4300 Zakup usług pozostałych 52 000 3 400   48 600
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 300 300   2 000
    4430 Róźne opłaty i składki 6 485 1 100   5 385
  80146   Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli 120 771 1 260 1 260 120 771 Przeniesienia związane z funkcjonowaniem PG-2
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500 1 000   5 500
    4300 Zakup usług pozostałych 66 963   1 260 68 223
    4410 Podróże służbowe krajowe 14 809 260   14 549
852     POMOC SPOŁECZNA 8 562 913 22 625 44 625 8 584 913 W tym: 
  85203   Ośrodki wsparcia 48 500 6 034 0 42 466 Przeniesienia środków  własnych do rozdz. 85214 § 3110
    4260 Zakup energii 10 300 2 600   7 700
    4300 Zakup usług pozostałych 20 300 3 434   16 866
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  społeczne 1 074 184 7 173 38 473 1 105 484 1/ Zgodnie z decyzją Nr 122/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.10.2005r.( FIN.I.-301/3011/852/ 84/05 z 28.10.2005) - uzupełnienie niedoboru środków na wypłatę zasiłków stałych - 22.000zł. 
    3110 Świadczenia społeczne 1 058 784   38 473 1 097 257
    4300 Zakup usług pozostałych 15 400 7 173   8 227 2/ Przeniesienia środków własnych  do § 3110
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 378 478 9 418 6 152 1 375 212  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 285 1 023   56 262 1/ Przeniesienia środków własnych między paragrafami - uzupełnienie w § 4210
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 049 900   134 149
    4120 Składki na Fundusz Pracy 19 008 400   18 608 2/ Przeniesienia środków  własnych (3.266 zł ) do rozdz. 85214 § 3110
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000   6 152 28 152
    4260 Zakup energii 16 000 4 500   11 500
    4430 Różne opłaty i składki 2 800 2 595   205
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 975 401 833 23 243 997 811  
  85401   Świetlice szkolne 753 705 833 833 753 705 Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem SP-4
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 801 301   500
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 315 532   40 783
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 818   833 22 651
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 155 696 0 22 410 178 106 Zgodnie z decyzją Nr 176/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.10.2005r.( pismo FIN.I.-301/3011/854/ 80/05 z 4.11.2005) - dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów  o charakterze socjalnym
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 66 826   22 410 89 236
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 435 927 2 000 2 000 1 435 927  
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 72 900 2 000 2 000 72 900 Przeniesienia środków związane z organizacją imprezy sportowej - zakup nagród
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 200   2 000 13 200
    4300 Zakup usług pozostałych 15 700 2 000   13 700
Ogółem wydatki : 53 961 042 51 695 96 105 54 005 452  
   
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-12-05 16:08:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-12-05 16:13:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380