☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Nr 100/05 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2005

Zarządzenie Nr 100/05

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 listopada 2005 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2005,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 503 973 3 000 3 000 6 503 973 Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej
  75022   Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 360 945 3 000 3 000 360 945
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000   1 000 16 000
    4300 Zakup usług pozostałych 11 600   2 000 13 600
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 3 000   0
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 320 110 16 500 0 303 610 Rozdysponowanie rezerw: 
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 318 110 16 500 0 301 610  - ogólnej do dz. 926-92601 § 4260
    4810 Rezerwy 318 110 16 500   301 610  - celowej  do dz. 801 rozdz.  80110 § 4010 PG-2 (5.000zł.) i § 4240 PG-1 (1.000zł.)
      ~ REZERWA OGÓLNA 88 980 10 500   78 480
      ~ REZERWA CELOWA 229 130 6 000   223 130
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 130 987 28 180 34 180 21 136 987 W tym :
  80104   Przedszkola 4 352 876 17 800 17 800 4 352 876 Przeniesienia środków między paragrafami związane z funkcjonowaniem PP-3 (w tym: na zakup wyposażenia)  oraz  PP-4 ( na remont nawierzchni placu na terenie przedszkola)
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 149 889   5 800 155 689
    4260 Zakup energii 241 700 16 000   225 700
    4270 Zakup usług remontowych 140 700   12 000 152 700
    4280 Zakup usług zdrowotnych 6 080 1 000   5 080
    4300 Zakup usług pozostałych 48 600 800   47 800
  80110   Gimnazja 6 369 309 5 380 11 380 6 375 309 1/ Uzupełnienie na płace w PG-2 - 5.000zł. (skutki podwyżki płac administracji i obsługi w XII.2004 r.) - środki z rezerwy celowej
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 035 245   5 000 4 040 245
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 260   6 380 17 640 2/ Uzupełnienie z rezerwy celowej - 1.000zł. - zakup sprzętu do pracowni komputerowej w PG-1
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 500   3 000
    4430 Różne opłaty i składki 11 258 4 880   6 378 3/Przeniesienia środków między paragrafami w PG-1 - zakup komputerów do pracowni informatycznej
  80130   Szkoły zawodowe 888 594 5 000 5 000 888 594 Przeniesienia związane z funkcjonowaniem ZS-2 (w tym: okretowanie okien, założenie alarmu, okablowanie pomnieszczenia w pracowni multimedialnej )
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 843   500 7 343
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 800   100 1 900
    4260 Zakup energii 36 300 5 000   31 300
    4300 Zakup usług pozostałych 8 600   4 400 13 000
852     POMOC SPOŁECZNA 8 716 913 1 463 1 463 8 716 913  
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 41 700 0 1 463 43 163 Przeniesienia środków własnych do § 4130- uzupełnienie w związku z niewystarczającą kwotą dotacji na zadania zlecone
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 41 700   1 463 43 163
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 371 478 1 463 0 1 370 015
    4270 Zakup usług remontowych 7 200 1 463   5 737
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 86 950 6 167 6 167 86 950 Przeniesienia  w ramach środków zabezpieczonych na realizację projektu "Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek " - Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - materiały i wyposażeniae dla nowozatrudnionych osób
  85395   Pozostała działalność 86 950 6 167 6 167 86 950
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 400   6 167 18 567
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 9 000 6 167   2 833
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 435 927 12 500 23 000 1 446 427 W tym :
  92601   Obiekty sportowe 1 363 027 12 500 23 000 1 373 527  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 076 5 500   96 576 1/ Uzupełnienie z rezerwy ogólnej  - 10.500zł. ( opłaty energii w NOSIR)
    4120 Składki na Fundusz Pracy 14 244 650   13 594
    4260 Zakup energii 141 981   23 000 164 981
    4270 Zakup usług remontowych 5 000 2 700   2 300 2/Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem NOSIR  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 500   1 500
    4410 Podróże służbowe krajowe 4 500 1 850   2 650
    4430 Różne opłaty i składki 15 000 1 300   13 700  
Ogółem wydatki : 54 157 452 67 810 67 810 54 157 452  
   
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2005-12-07 14:16:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2005-12-07 14:17:50)

 
 
liczba odwiedzin: 14461522

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X