☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 1/2006 w sprawie: Regulaminu Sieci Komputerowej

ZARZĄDZENIE nr 1/2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  02  stycznia  2006r.

 

 

w sprawie: Regulaminu Sieci Komputerowej

 

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Wprowadzam Regulamin Sieci Komputerowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

(-) Jacek Kowalski

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 02 stycznia 2006r.

 

 

 

REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne:

 

1.        Niniejszy regulamin określa zasięg oraz zasady funkcjonowania Sieci Komputerowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

2.        Sieć Komputerowa Urzędu Miejskiego, zwana dalej „urzad” służy pracownikom tutejszego Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych podległych gminie oraz innych jednostek organizacyjnych, w zakresie wymiany informacji oraz wspomagania wykonywania obowiązków służbowych.

3.        Sieć „urzad” jest dołączona do sieci publicznej Internet i wobec powyższego podlega przepisom prawa obowiązującym na terenie RP, które mają zastosowanie w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem, oraz sieci wewnętrznej, zawierającej informacje klasyfikowane, która nie posiada podłączenia do sieci publicznej.

4.        Sieć „urzad” obejmuje swym zasięgiem wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim i związanych jednostek podległych niezależnie od ich lokalizacji.

5.        Osobami uprawnionymi do korzystania z sieci „urzad” są pracownicy oraz inne osoby w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6.        Użytkownikiem sieci „urzad” jest każda osoba uprawniona w rozumieniu pkt. 5 korzystająca z komputera lub terminala podłączonego do sieci.

 

  

§ 2

 

 Elementy sieci:

 

 

1.     Struktura fizyczna sieci „urzad” obejmuje:

 

a)     sieci wewnętrzne, czyli elementy instalacji (kable, gniazda) wewnątrz budynków,

b)    węzły komunikacyjne szkieletowe, w skład których wchodzi osprzęt  i urządzenia aktywne,

c)     węzły komunikacyjne wewnątrz budynkowe, w skład których wchodzą urządzenia aktywne i osprzęt, rozprowadzające sygnał wewnątrz budynków.

 

2.     Węzeł komunikacyjny może być zlokalizowany w pomieszczeniu nie znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego.

3.     Sieci lokalne są to fragmenty sieci „urzad” zlokalizowane w jednym lub kilku budynkach, obejmujące komputery wraz z infrastrukturą komunikacyjną pojedynczej jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego,      w rozumieniu Struktury Organizacyjnej Urzędu Miejskiego lub kilka współpracujących jednostek organizacyjnych.

4.     Serwery kont i usług sieciowych, są to komputery przeznaczone   do prowadzenia kont użytkowników sieci „urzad” i usług sieciowych (WWW, ftp, DNS, DHCP, itp.).

  

 

§ 3

 

 

Zarządzanie i rozbudowa sieci:

 

1.     Nadzór techniczny nad eksploatacją sprawuje Wydział Organizacyjny (OR) Urzędu Miejskiego. Nadzór nad elementami instalacyjnymi wewnątrz budynków sprawują działy techniczne odpowiednich jednostek, zgodnie z zakresem swoich kompetencji.

2.     Nadzór nad pracą sieci „urzad” sprawuje Biuro Informatyczne w imieniu, którego występuje Administrator Sieci Komputerowej Urzędu Miejskiego, zwany dalej Administratorem Sieci.

3.     Centrum zarządzania ”urzad”, zwane dalej Centrum Komputerowym, podlega administracji wyznaczonych pracowników Biura Informatycznego, zwanych dalej Administratorami „urzad”.

4.     Wyłącznie upoważnieni Administratorzy „urzad” mają prawo zmieniać konfigurację urządzeń w węzłach komunikacyjnych.

5.     Nadzór nad sieciami lokalnymi w rozumieniu § 2, p.3. sprawują wyznaczeni przez kierowników jednostek administratorzy sieci lokalnych, czyli osoby odpowiedzialne za eksploatację sieci lokalnych oraz kontakty   z Administratorami „urzad”.

6.     Włączanie do węzłów nowych sieci lokalnych musi być konsultowane             z Administratorami „urzad”, w celu uzgodnienia miejsca włączenia, odpowiedniej konfiguracji sprzętowej węzła, oraz prawidłowego skonfigurowania urządzeń sieciowych.

7.     Podłączenie nowych abonentów (pojedyncze gniazda lub sieci lokalne) może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, pozytywnej opinii Administratora Sieci.

8.     Niedozwolone jest wykonywanie, bez uzgodnienia z Administratorami „urzad” czynności mogących zakłócić pracę sieci takich jak:

 

a)     odłączanie zasilania urządzeń sieciowych (wyłączając awarie zasilania),

b)    zmiana konfiguracji węzła, portów urządzeń,

c)     dołączanie nowych sieci lokalnych lub pojedynczych gniazd,

d)    zmiana konfiguracji na urządzeniach współpracujących bezpośrednio  z węzłem sieci „urzad”.

  

 

§ 4

 

 

Zarządzanie domeną:

 

1.     Główną domeną internetową Urzędu Miejskiego jest „nowydwormaz.pl”,   co oznacza, że ogólne strony urzędu oraz strony jednostek organizacyjnych podległych gminie są adresowane wyłącznie przez tę domenę.

2.     Rejestracji nazw w domenie „nowydwormaz.pldokonuje administrator serwera WWW na pisemny wniosek uprawnionej osoby po zasięgnięciu opinii u Administratora Sieci.

3.     Prawo do wnioskowania o rejestrację nazw w domenie „nowydwormaz.plmają wyłącznie: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, naczelnicy wydziałów, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, kierownicy jednostek podległych.

4.     Rejestracja nazw poza domeną „nowydwormaz.pl” może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza.

 

 

§ 5

 

 

Strony WWW:

 

 

1.       Osobą odpowiedzialną za zawartość strony głównej WWW w Urzędzie Miejskim jest Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.

2.       Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta sprawuje nadzór nad formą  i zawartością głównych stron WWW jednostek organizacyjnych podległych gminie, a w szczególności:

 

a)     ustala zakres informacji, która musi zostać umieszczona na każdej głównej stronie WWW jednostki organizacyjnej podległej gminie,

b)    przeprowadza przeglądy wszystkich istniejących stron głównych w sieciach lokalnych urzędu i przekazuje administratorom sieci lokalnych odpowiednie wnioski i zalecenia,

c)     kontroluje zawartość formalną stron WWW.

 

3.       Warunki techniczne utrzymywania strony WWW określa administrator  serwera WWW.

4.       Strony WWW użytkowników służą do celów informacyjnych  i edukacyjnych, a w przypadku jednostek organizacyjnych i organizacji – do celów zgodnych z ich działalnością statutową.

5.       Użytkownik jest odpowiedzialny za treści umieszczane na jego stronie WWW.

6.       Sieci lokalne mogą utrzymywać własne strony WWW na serwerach innych niż serwery Urzędu tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i tylko za zgodą Burmistrza Miasta.

 

 

§ 6

 

 

Konta pocztowe:

 

1.         Konto pocztowe jest to adres poczty elektronicznej identyfikowany jednoznacznie z użytkownikiem i oznacza zarejestrowane uprawnienie  do pracy na jednym z serwerów w urzędzie.

2.         Skrzynka pocztowa związana jest jednoznacznie z kontem, dla którego została utworzona i stanowi wydzielone miejsce na serwerze pocztowym.

3.         Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie kont na serwerach  są administratorzy.

4.         Konto użytkownika w sieci „urzad” otrzymać może każda osoba uprawniona w rozumieniu § 1 pkt 5.

5.         Konta użytkowników zakładają Administratorzy „urzad” wyłącznie  na podstawie pisemnych wniosków podpisanych przez kierownika jednostki,      a w przypadku pracowników – podpisanych przez naczelnika wydziału. Konta jednostek organizacyjnych prowadzi się na ich wniosek zaakceptowany przez burmistrza lub jego zastępców.

6.         Konto pocztowe może być wykorzystane wyłącznie do działalności służbowej, lub w przypadku jednostek organizacyjnych i organizacji,   do innych celów zgodnych z ich statutem. Niedopuszczalne jest wykorzystanie konta do celów komercyjnych, reklamowych, politycznych itp. oraz do rozpowszechniania treści i obrazów godzących w dobre imię urzędu lub sprzecznych z obowiązującym prawem.

7.         Konto użytkownika wykorzystywane niezgodnie z pkt. 6 jest blokowane przez administratora. O fakcie zablokowania konta użytkownika powiadamiany jest przełożony użytkownika. Po wyjaśnieniu sprawy przełożony użytkownika podejmuje decyzję o odblokowaniu lub likwidacji konta.

8.         Zasady prowadzenia kont użytkowników na serwerach w sieciach lokalnych  określone są w regulaminach tych sieci.

9.         Konta i skrzynki likwidowane są przez administratorów w następujących przypadkach:

 

a)     na wniosek właściciela konta,

b)    na wniosek przełożonego właściciela konta,

c)     z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy.

 

10.     Użytkownicy mają obowiązek odczytywać zawartość skrzynki pocztowej przynajmniej raz dziennie i usuwać niezwłocznie niepotrzebne wiadomości.

11.     Obowiązek przeglądania skrzynki nie dotyczy okresu usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Po wygaśnięciu ważności informacji Administratorzy „urzad” mają prawo usunąć zawartość skrzynki.

 

 

§ 7

 

 

Prawa i obowiązki Administratora Sieci:

 

 

1.     Do głównych zadań Administratora Sieci należy:

 

a)     prowadzenie nadzoru nad eksploatacją urządzeń aktywnych,

b)    podłączanie nowych abonentów do sieci i konfiguracja urządzeń aktywnych,

c)     przydział adresów, rejestracja domen abonentów i prowadzenie serwerów nazw domenowych,

d)    zakładanie i likwidacja kont internetowych użytkowników na zasadach określonych w  § 6,

e)     zarządzanie serwerami usług internetowych, takich jak: serwery pocztowe, serwery ftp, WWW, itp.,

f)      stała troska o bezpieczeństwo (w tym regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa) i zabezpieczanie jej przed nieautoryzowanym dostępem do urządzeń aktywnych i zasobów serwerów,

g)     określanie zasad zewnętrznego dostępu do usług,

h)     w miarę możliwości technicznych, ograniczanie możliwości prowadzenia działań niezgodnych z obowiązującym prawem w szczególności ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

i)       zapoznania z regulaminem każdego nowo rejestrowanego użytkownika sieci.

 

2.     Administrator Sieci ma obowiązek powiadomić administratora sieci lokalnej o nieprawidłowości jej wykorzystania.

3.     Administrator Sieci może czasowo odłączyć całą sieć lokalną lub poszczególne jej komputery, jeśli:

 

a)     sieć lokalna nie ma administratora,

b)    zasoby sieci są udostępniane osobom lub instytucjom trzecim,

c)     zaniechano rejestracji komputerów włączonych do sieci lokalnej,

d)    zarejestrowano komputery sieci lokalnej w innej domenie adresowej niż została jej przydzielona,

e)     w sieci są prowadzone działania niezgodne z obowiązującym prawem (np. hakerstwo, nielegalne wykorzystywanie oprogramowania, rozpowszechnianie nieautoryzowanych plików z muzyką i filmami, itp.),

f)      stwierdzono prowadzenie działań niezgodnych z niniejszym regulaminem.

 

4.     O fakcie odłączenia sieci lokalnej Administrator Sieci niezwłocznie powiadamia Burmistrza Miasta i przełożonego użytkownika sieci.

5.     Administratorzy są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących użytkowników sieci, a uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków, a w szczególności informacji objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych  i ustawy o ochronie danych osobowych.

6.     Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:

 

a)     wadliwe funkcjonowanie systemu wynikające z przyczyn leżących poza ich zasięgiem (np. awarie łączy zewnętrznych, krajowych i międzynarodowych),

b)    bezpieczeństwo danych przechowywanych w plikach znajdujących się poza serwerami, które powierzono ich opiece,

c)     skutki wynikłe z uzyskania dostępu przez osoby trzecie do skrzynki pocztowej użytkownika, jeżeli dostęp spowodowany był zaniedbaniami ze strony użytkownika (brak hasła, udostępnienie hasła itp.),

d)    informacje i materiały pobrane z sieci oraz skutki ich wykorzystania przez użytkowników.

 

 

§ 8

 

 

Obowiązki administratora sieci lokalnej:

 

 

1.     Do obowiązków administratora sieci lokalnej należy:

 

a)     współpraca z Administratorami „urzad” w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu do zasobów sieci lokalnej,

b)    rejestracja wszystkich komputerów sieci lokalnej w przydzielonej domenie adresowej i prowadzenie serwera nazw domenowych sieci lokalnej, jeżeli nie jest on prowadzony przez sieć „urzad”,

c)     rejestracja wszystkich kont użytkowników zakładanych na serwerze sieci lokalnej,

d)    podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo sieci   i eliminujących nieupoważniony dostęp do niej,

e)     informowanie Administratora Sieci lub Administratorów „urzad”   o wszystkich przypadkach nieupoważnionego dostępu do sieci lokalnej i zabezpieczenie dowodów,

f)      dbanie o stan węzła komunikacyjnego obejmującego sieć lokalną  oraz kontrolowanie, by każda dokonywana w nim zmiana była konsultowana i zgłaszana Administratorom „urzad”,

g)     kontrolowanie, by w sieci nie prowadzono działań niezgodnych                z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

h)     kontrolowanie by przestrzegane były postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminu użytkowania lokalnej sieci komputerowej,

i)       kontrolowanie by postanowienia regulaminu użytkowania lokalnej sieci komputerowej nie były sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

 

§ 9

 

 

Prawa i obowiązki użytkowników sieci „urzad”:

 

 

1.     Użytkownicy mają prawo do posiadania bezpłatnego konta na serwerach.

2.     Użytkownicy mają prawo do prowadzenia własnej strony WWW  na serwerze w ramach swojego katalogu domowego.

3.     Użytkownicy mają prawo do prywatności danych przechowywanych     w systemach komputerowych włączonych do sieci dotyczących wykonywanych przez nich obowiązków.

4.     Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów sieci lokalnej, które związane są z wymogami bezpieczeństwa lub efektywności eksploatacji tych systemów.

5.     Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenia prywatności oraz nadużycia powstałe z jego winy (np. w wyniku udostępnienia hasła innym osobom).

6.     Użytkownik nie ma prawa do:

 

a)     odstępowania uprawnień dotyczących posiadanego konta innym osobom (udostępniania hasła),

b)    żądania zmiany hasła drogą telefoniczną,

c)     wysyłania masowej poczty do losowych odbiorców (spamu),

d)    rozpowszechniania w sieci nieautoryzowanych utworów muzycznych, filmów i oprogramowania,

e)     prowadzenia działań mających na celu deszyfrację hasła, podsłuchiwanie lub przechwytywanie informacji przepływającej w sieci,

f)      prowadzenia innych działań sprzecznych z obowiązującym prawem lub godzących w dobre imię Urzędu,

g)     instalowania jakiegokolwiek oprogramowania bez wiedzy i zgody administratora,

h)     dokonywania zmian konfiguracji oprogramowania na sprzęcie komputerowym udostępnionym w celu wykonywania obowiązków służbowych.

 

7.     W przypadku powstania strat materialnych z powodu złamania regulaminu, użytkownik może zostać obciążony kosztami ich rekompensaty.

 

 

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-08-29 13:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-08-29 13:39:54)

 
 
liczba odwiedzin: 14461726

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X