☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza nr 2/2006 w sprawie: Regulaminu użytkowania sieci komputerowej

ZARZĄDZENIE nr 2/2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  02  stycznia 2006r.

 

 

 

w sprawie: Regulaminu użytkowania lokalnej sieci komputerowej

 

 

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Wprowadzam Regulamin użytkowania lokalnej sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim w brzmieniu załącznika   do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 02 stycznia 2006r.

 

 

Regulamin użytkowania lokalnej sieci komputerowej

 

 

1.     Administratora lokalnej sieci komputerowej, zwanego dalej ‘administratorem sieci lokalnej’, wyznacza Burmistrz Miasta lub jego zastępcy.

2.     Do zadań administratora sieci lokalnej, włączonej do Sieci Komputerowej „Urzad” w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim należy:

1)     współpraca z administratorami sieci „Urzad”, w szczególności ścisła współpraca z Administratorem Głównym we wszystkich aspektach działania sieci lokalnej,

2)     rejestracja wszystkich komputerów sieci lokalnej,

3)     podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo sieci i eliminujących nieupoważniony do niej dostęp,

4)     informowanie administratorów sieci „Urzad” o wszystkich stwierdzonych przypadkach nieupoważnionego dostępu do zasobów i zabezpieczenie dowodów,

5)     rozstrzygania wszelkich sporów i problemów dotyczących użytkowania sieci lokalnej, a zgłoszonych przez pracowników jednostki organizacyjnej.

 

3.     Administrator sieci lokalnej ma obowiązek podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne w celu wyeliminowania szkodliwych czynników zakłócających pracę sieci lokalnej.

4.     Administrator sieci lokalnej ma prawo odłączyć od sieci użytkowników postępujących niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami prawnego zachowania przy korzystaniu z sieci teleinformatycznych, w szczególności, gdy zostanie stwierdzone:

1)     nieupoważniony dostęp i manipulacja w infrastrukturze sieci           (np. włączanie lub wyłączanie kabli),

2)     niszczenie infrastruktury sieci (np. wyrywanie gniazdek, obcinanie kabli, itp.),

3)     włamanie lub próby włamania na obcą stację roboczą lub serwer,

4)     wszelkiego rodzaj podsłuch elektroniczny,

5)     umyślna próba zakłócenia poprawnej pracy sieci,

6)     udostępnianie łącza innym komputerom, które nie są bezpośrednio podpięte do sieci lokalnej.

 

5.     W przypadku stwierdzenia zniszczeń powstałych z winy użytkownika lub grupy użytkowników administrator ma prawo zwrócenia się z wnioskiem      o obciążenie finansowe użytkownika, lub użytkowników.

6.     w rażących przypadkach nadużyć administrator występuje do administratora sieci „Urzad” jak i do władz Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wydanie decyzji cofającej zgodę na dalsze korzystanie z systemu informatycznego.

7.     W przypadku odłączenia od sieci lub zastosowania innych sankcji, nałożonych na użytkownika, administrator ma obowiązek powiadomić    o tym fakcie:

1)     niezwłocznie osoby zarządzające instytucją oraz bezpośredniego przełożonego osoby, której sprawa dotyczy,

2)     w ciągu 7 dni Administratora sieci „Urzad” – do zawiadomienia należy dołączyć uzasadnienie decyzji w formie pisemnej oraz materiały dokumentujące zasadność jej podjęcia.

 

8.     Od decyzji administratora można odwołać się w ciągu 14 dni   do Administratora sieci „Urzad”. Po upływie tego terminu decyzja jest ostateczna.

9.     Użytkownikowi zabrania się odstępowania praw lub mediów umożliwiających pracę w sieci innemu użytkownikowi bez powiadomienia    o tym fakcie administratora.

10. Użytkownik obowiązany jest zgłaszać administratorowi wszelkie zmiany dot. użytkownika (zmiana karty sieciowej, zmiana gabinetu).

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-08-29 13:42:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-08-29 13:43:30)

 
 
liczba odwiedzin: 14461568

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X