☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 15/06

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  15 /2006
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 24 lutego 2006 r.
 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 ) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2006,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 238 635 0 1 541 3 240 176 Koszty zakwaterowania w hotelu dwóch rodzin, które straciły mieszkania w wyniku pożaru
  70095   Pozostała działalność 317 500 0 1 541 319 041
    4300 Zakup usług pozostałych 217 000   1 541 218 541
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 851 597 12 200 12 200 6 851 597 Przeniesienia związane z zabezpieczeniem środków na wykonanie opracowania dot. strategii możliwości pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych na zadania gminy 
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 308 958 12 200 0 296 758
    4300 Zakup usług pozostałych 286 958 12 200   274 758
  75095   Pozostała działalność 147 800 0 12 200 160 000
    4300 Zakup usług pozostałych 112 000   12 200 124 200
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 1 282 500 6 041 0 1 276 459 Rozdysponowanie rezerwy ogólnej do dz 700 rozdz. 70095 i do dz. 852 rozdz. 85214
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 1 280 000 6 041 0 1 273 959
    4810 Rezerwy 1 280 000 6 041   1 273 959
      ~ REZERWA OGÓLNA 580 000 6 041   573 959
852     POMOC SPOŁECZNA 10 675 920 0 4 500 10 680 420  
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 179 080 0 4 500 1 183 580 Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zasiłki celowe
    3110 Świadczenia społeczne 1 146 680   4 500 1 151 180
Ogółem wydatki : 67 185 187 18 241 18 241 67 185 187  
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2006-08-29 14:19:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2006-08-29 14:20:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380