☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 32/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta

ZARZĄDZENIE

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 12 kwietnia 2006 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 ) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2006,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 24 600 500 0 24 100 Zgodnie z decyzją Nr 3/2005 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 22.03.2006 (pismo Nr FIN I /301 /3011/24/2006 z dnia 22.03.2006) -kwota dotacji celowej wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2006
  75414   Obrona cywilna 500 500 0 0
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 500 500   0
852     POMOC SPOŁECZNA 7 024 000 0 7 700 7 031 700
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 49 000 0 2 700 51 700
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 49 000   2 700 51 700
  85214   Zasiłki i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 596 000 0 5 000 601 000
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 491 000   5 000 496 000
Ogółem dochody : 60 566 684 500 7 700 60 573 884  
     
§ 2
     
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 689 342 1 500 1 000 1 688 842  
  75412   Ochotnicze straże pożarne 69 100 1 000 1 000 69 100 Przeniesienia związane z funkcjonowaniem OSP (naprawa aparatów powietrznych)
    4270 Zakup usług remontowych 10 000   1 000 11 000
    4430 Różne opłaty i składki 2 500 1 000   1 500
  75414   Obrona cywilna 8 000 500 0 7 500 Zgodnie z decyzją Nr 3/2005 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 22.03.2006
    4270 Zakup usług remontowych 2 200 500   1 700
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 1 146 757 441 294 0 705 463 Rozdysponowanie rezerw:
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 1 144 257 441 294 0 702 963  - ogólnej do dz. 801 - 80195 § 4300
    4810 Rezerwy 1 144 257 441 294   702 963
      ~ REZERWA OGÓLNA 461 257 1 294   459 963  - celowej do dz. 801 - 80101 § 4270, 80104 § 4270, 80110 § 4270, 
      ~ REZERWA CELOWA 683 000 440 000   243 000
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 542 617 16 637 457 931 24 983 911 W tym:
  80101   Szkoły podstawowe 9 182 362 0 189 589 9 371 951 Środki na remonty placówek : SP-3, SP-4, SP-5, SP-7
    4270 Zakup usług remontowych 95 000   181 000 276 000
    4440 Odpis na ZFŚS 311 560   8 589 320 149 Korekta odpisu w SP-3, SP-4, SP-5 i SP-7
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 310 294 0 209 310 503 Korekta odpisu w SP-4, SP-5 i SP-7
    4440 Odpis na ZFŚS 14 092   209 14 301
  80104   Przedszkola 4 479 822 3 795 156 000 4 632 027 Środki na remonty placówek :  PP-1, PP-3, PP-4 i PP-5
    4270 Zakup usług remontowych 84 831   156 000 240 831
    4440 Odpis na ZFŚS 183 262 3 795   179 467 Korekta odpisu w PP-1, PP-2, PP-3, PP-4 i PP-5
  80110   Gimnazja 8 375 740 493 103 000 8 478 247 Środki na remonty placówek :PG-1, PG-2 i PG-4
    4270 Zakup usług remontowych 110 806   103 000 213 806
    4440 Odpis na ZFŚS 233 542 493   233 049 Korekta odpisu w PG-1, PG-2, PG-3 i PG-4
  80123   Licea profilowane 1 064 850 0 2 740 1 067 590 Korekta odpisu w ZS-2
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000   2 022 12 022
    4440 Odpis na ZFŚS 47 876   718 48 594
  80130   Szkoły zawodowe 741 377 0 870 742 247
    4440 Odpis na ZFŚS 27 233   870 28 103
  80144   Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 126 427 8 849 0 117 578
    4440 Odpis na ZFŚS 9 730 8 849   881
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 121 529 3 500 3 515 121 544  
    4300 Zakup usług pozostałych 68 678 3 500   65 178 Przeniesienia związane z funkcjonowaniem SP-5 ( szkolenie)
    4410 Podróże służbowe krajowe 11 125   3 500 14 625
    4440 Odpis na ZFŚS 973   15 988 Korekta odpisu w SP-5 MPK
  80195   Pozostała działalność 114 716 0 2 008 116 724  
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000   1 294 3 294 Uzupełnienie środków (ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora PG-2)
    4440 Odpis na ZFŚS 95 716   714 96 430 Korekta odpisu w SP-4, PG-1, PG-4.
852     POMOC SPOŁECZNA 10 680 420 0 7 700 10 688 120 Zgodnie z decyzją Nr 3/2005 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 22.03.2006 (pismo Nr FIN I /301 /3011/24 /2006 z dnia 22.03.2006) -kwota dotacji celowej wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2006
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 49 000 0 2 700 51 700
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  49 000   2 700 51 700
  85214   Zasiłki i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 183 580 0 5 000 1 188 580
    3110 Świadczenia społeczne 1 151 180   5 000 1 156 180
Ogółem wydatki : 71 267 533 459 431 466 631 71 274 733  
     
§ 3
     
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b.
     
§ 4
     
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-08-29 15:06:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-08-29 15:10:15)

 
 
liczba odwiedzin: 14461745

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X