☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 71/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006

ZARZĄDZENIE 71/06

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  18 lipca 2006 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2006,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 816 644 0 3 827 820 471 Dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej: 3.105 zł.  -zgodnie z decyzją Nr 54 Wojewody Maz. z dnia 29.06.2006 (pismo FIN I 301/3011/801 /33/06 z 29.06.2006r.),  722 zł.  -zgodnie z decyzją Nr 58 Wojewody Maz. z dnia 30.06.2006 (pismo FIN I 301/3011/801 /35/06 z 04.07.2006r.)
  80101   Szkoły podstawowe 37 014 0 3 827 40 841
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0   3 827 3 827
852     POMOC SPOŁECZNA 7 159 700 0 6 000 7 165 700  
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 51 700 0 3 000 54 700 Zgodnie z decyzją Nr 41/2006 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 20.06.2006 (pismo Nr FIN.I. /301 /3011/852/61/06 z dnia 22.06.2006) - opłacenie składki zdrowotnej
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 51 700   3 000 54 700
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  78 000 0 3 000 81 000 Zgodnie z decyzją Nr 42/2006 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 20.06.2006 (pismo Nr FIN.I. /301 /3011/852/61/06 z dnia 22.06.2006) -na realizacje specjalistycznych usług opiekuńczych
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 78 000   3 000 81 000
Ogółem dochody : 62 024 308 0 9 827 62 034 135  
     
     
§ 2
     
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 321 063 0 18 507 3 339 570  
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 997 912 0 18 507 3 016 419 Uzupełnienie środków na podatek VAT - dot. transakcji zamiany gruntów
    4530 Podatek od towarów i usług ( VAT) 76 277   18 507 94 784
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 898 364 0 38 000 6 936 364 Środki z rezerwy ogólnej - uzupełnienie na PFRON  (przejście pracownika posiadającego grupę inwalidzką na emeryturę)
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 726 270 0 3 000 5 729 270
    4140 Wpłaty na PFRON 500   3 000 3 500
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 298 800 0 35 000 333 800 Środki z rezerwy ogólnej - uzupełnienie na koszty imprez współorganizowanych przez Miasto
    4300 Zakup usług pozostałych 276 800   35 000 311 800
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 699 996 126 155 0 573 841 Rozdysponowanie rezerw:
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 697 496 126 155 0 571 341  - ogólnej do dz. 700- 70005 § 4530,  750-75023 § 4140 i 75075 § 4300   801-80101 § 4300, 852-85214 § 3110, 854-85412 § 4300
    4810 Rezerwy 697 496 126 155   571 341
      ~ REZERWA OGÓLNA 454 496 78 577   375 919
      ~ REZERWA CELOWA 243 000 47 578   195 422  - celowej do dz. 801 r.80101 § 4010 i 4300, r.80103 § 4010,  r.80104 § 4010,
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 342 323 0 71 075 25 413 398 W tym:
  80101   Szkoły podstawowe 9 521 199 0 47 491 9 568 690 Dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej: 3.105 zł.  -zgodnie z decyzją Nr 54 Wojewody Maz. z dnia 29.06.2006,  722 zł.  -zgodnie z decyzją Nr 58 Wojewody Maz. z dnia 30.06.2006
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0   3 827 3 827
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 281 379   21 594 5 302 973 Uzupełnienie środków na odprawy nauczycieli  SP-4
    4300 Zakup usług pozostałych 116 427   22 070 138 497 Uzupełnienie na usługi w SP-5 i SP-7
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 314 668 0 11 514 326 182 Uzupełnienie środków na odprawy nauczycieli  SP-4
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 264   11 514 204 778
  80104   Przedszkola 4 695 856 0 12 070 4 707 926 Uzupełnienie środków na odprawy nauczycieli  PP-1 i PP-5
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 867 591   12 070 2 879 661
852     POMOC SPOŁECZNA 10 838 920 0 6 600 10 845 520  
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 51 700 0 3 000 54 700 Zgodnie z decyzją Nr 41/2006 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 20.06.2006 (pismo Nr FIN.I. /301 /3011/852/61/06 z dnia 22.06.2006) - opłacenie składki zdrowotnej
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  51 700   3 000 54 700
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 223 880 0 600 1 224 480 Środki z rezerwy ogólnej  - uzupełnienie na zasiłki celowe
    3110 Świadczenia społeczne 1 191 480   600 1 192 080
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  344 394 0 3 000 347 394 Zgodnie z decyzją Nr 42/2006 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 20.06.2006 (pismo Nr FIN I /301 /3011/852/61 /06 z dnia 22.06.2006) - realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 149   2 650 252 799
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 857   300 48 157
    4120 Składki na Fundusz Pracy 6 610   50 6 660
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 019 929 0 1 800 1 021 729 Środki z rezerwy ogólnej - uzupełnienie (dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego - NKS "DZIESIĄTKA" oraz koszty przewozu dzieci na kolonie)
  85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 61 000 0 1 800 62 800
    4300 Zakup usług pozostałych 58 500   1 800 60 300
Ogółem wydatki : 75 636 533 126 155 135 982 75 646 360  
     
§ 3
     
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b.
     
§ 4
     
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-08-30 15:23:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-08-30 15:26:07)

 
 
liczba odwiedzin: 14461769

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X