☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 23/06 w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2005r., sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją...

Zarządzenie Nr  23/2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  20 marca 2006 r.

 

w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2005r., sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2005r. oraz sprawozdania z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi  do budżetu państwa za 2005 r.

 

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje :

 

§ 1

1.      Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2005r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz  z częścią opisową stanowiącą jego integralną część,

2.      Sprawozdanie z  wykonania dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami  za 2005 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2,

3.       Sprawozdanie z  wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi  do budżetu państwa za 2005 r.  w brzmieniu określonym w załączniku nr 3,

4.       Informację o stanie mienia komunalnego w 2005 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 4, cześć tabelaryczna 1 , 2

przekazać : Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 20 marca 2006 r.

 

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ZA 2005 ROK

Sprawozdanie zawiera :

I. Część tabelaryczną :

ZAŁĄCZNIK NR 1

- WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2005 R.WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2

- WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W  2005 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

- WYKONANIE  DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI W 2005 R.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

- ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 R.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

- ROZLICZENIE PRZYZNANYCH W 2005 R. DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

- ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (umów) MIĘDZY jednostkami samorządu terytorialnego W  2005 R.

 

ZAŁĄCZNIK NR 7

- ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2005 R.

 

ZAŁĄCZNIK NR 8

- WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2005R. WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK NR 9

- WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W  2005 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

 

ZAŁĄCZNIK NR 10

- ROZLICZENIE WYDATKÓW  MAJĄTKOWYCH W 2005 R.

ZAŁĄCZNIK NR 11

-   ROZLICZENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  

 

ZAŁĄCZNIK NR 12

- WYKONANIE DOTACJI W 2005 R. PRZYZNANYCH Z BUDŻETU NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA PODMIOTOM  NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

 

ZAŁĄCZNIK NR 13

- WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2005 R.

ZAŁĄCZNIK NR 14

- WYKONANIE PLANU DOTACJI  DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2005 R.

ZAŁĄCZNIK NR 15

-REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2005 R.

ZAŁĄCZNIK NR 16

- REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY W 2005 R.

ZAŁĄCZNIK NR 17

- REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2005 R.

ZAŁĄCZNIK NR 18

- REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2005 R.

ZAŁĄCZNIK NR 19

- PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2005 R.

ZAŁĄCZNIK NR 20

- ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE MIASTA W 2005 R.

ZAŁĄCZNIK NR 21

-ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2005 R.

 II. Część opisową :

                                                                                                                                                                                                                                 str.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1

 

-   ZMIANY BUDŻETU MIASTA    

1

II. REALIZACJA DOCHODÓW  BUDŻETU MIASTA                 

4

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA :

7

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

7

2.      WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU  MIEJSKIEGO

8

3.WYKONANIE WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

19

- OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

19

- OŚRODKEK POMOCY SPOŁECZNEJ - załącznik Nr 1 do części opisowej sprawozdania,

 

-  NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - załącznik Nr 2 do części opisowej sprawozdania,

 

4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

22

IV. POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNIE WYODRĘBNIONE , ŚRODKI SPECJALNE, DOCHODY WŁASNE :

 

29

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY - Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu Oczyszczania  -  załącznik Nr 3 do części opisowej sprawozdania,

 

 

2. SPÓŁKI KOMUNALNE - Sprawozdanie  z wykonania planów przychodów i kosztów spółek komunalnych:

-        Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z. o.o. - załącznik Nr 4 do części opisowej sprawozdania,

 

-        Zarządu Budynków Komunalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z. o.o. - załącznik Nr 5 do części opisowej sprawozdania,

 

-  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o.o. - załącznik Nr 6 do części opisowej sprawozdania,

 

 

3. INSTYTUCJE KULTURY - Sprawozdanie z wykonania planów przychodów i wydatków  instytucji kultury tj.

- Miejskiej Biblioteki Publicznej  -  załącznik Nr 7 do części opisowej sprawozdania,

- Nowodworskiego Ośrodka Kultury - załącznik Nr 8 do części opisowej sprawozdania.

 

 

4. ŚRODKI SPECJALNE

5. DOCHODY WŁASNE

 

29

30

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

32

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-08-31 12:59:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-08-31 13:47:01)

 
 
liczba odwiedzin: 14461540

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X