☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 78/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006

ZARZĄDZENIE NR 78/06

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  31 sierpnia 2006 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2006,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 820 471 0 5 280 825 751 Zgodnie z decyzją Nr 78 Wojewody Maz. z dnia 24.07.2006 (pismo FIN I 301/3011/801 /39/06 z 25.07.2006r.)  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
  80195   Pozostała działalność 0 0 5 280 5 280
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0   5 280 5 280
852     POMOC SPOŁECZNA 7 165 700 0 98 000 7 263 700 Zgodnie z decyzją Nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.07.2006 (pismo Nr FIN. I. /301/3011/852 /85/06 z dnia 2.08.2006) - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
  85295   Pozostała działalność 197 000 0 98 000 295 000
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 197 000   98 000 295 000
Ogółem dochody : 62 896 380 0 103 280 62 999 660  
     
§ 2
     
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 275 937 0 62 400 8 338 337 W tym:
  60016   Drogi publiczne gminne 7 859 240 0 62 400 7 921 640 Uzupełnienie na remonty dróg
    4270 Zakup usług remontowych 2 492 692   62 400 2 555 092
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 946 109 2 000 36 400 6 980 509 W tym:
  75009   Urzędy skarbowe 10 000 0 10 000 20 000 Uzupełnienie - koszty egzekucji należne Urzędom Skarbowym za ściągnięcie należności gminy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000   10 000 20 000
  75023   Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 5 729 270 2 000 2 000 5 729 270 Przeniesienia związane z funkcjonowaniem Urzędu
    4300 Zakup usług pozostałych 376 700 2 000   374 700
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000   2 000 10 000
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 333 800 0 24 400 358 200 Uzupełnienie - koszty imprez współorganizowanych przez Miasto
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 045   3 500 11 545
    4300 Zakup usług pozostałych 303 755   20 900 324 655
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 029 042 700 5 700 2 034 042 W tym:
  75412   Ochotnicze straże pożarne 379 100 700 700 379 100 Przeniesienia związane z funkcjonowaniem OSP- koszty paliwa 
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000   700 22 700
    4260 Zakup energii 11 000 700   10 300
  75495   Pozostała działalność 811 742 0 5 000 816 742 Uzupełnienie -zakup usług związanych z bezpieczeństwem na terenie miasta w rejonie rzek Narwi i Wisły
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000   5 000 15 000
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 573 841 190 439 0 383 402 Rozdysponowanie rezerw:
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 571 341 190 439 0 380 902  - ogólnej do dz. 600-60016 § 4270 ,  750-75009 § 4300 i 75075 § 4170 i 4300 ,  754-75495 § 4300,  801-80103 § 2900 i 80104 § 2900
    4810 Rezerwy 571 341 190 439   380 902
      ~ REZERWA OGÓLNA 375 919 107 300   268 619
      ~ REZERWA CELOWA 195 422 83 139   112 283  - celowej do dz. 801-80101 § 4010 i 80110 § 4010
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 663 398 8 307 102 226 25 757 317 W tym:
  80101   Szkoły podstawowe 9 818 690 0 24 950 9 843 640 Uzupełnienie środków na odprawy nauczycieli SP-3
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 302 973   24 950 5 327 923
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 326 182 0 500 326 682 Uzupełnienie - koszty uczęszczania dziecka do oddziału "0"  w innej gminie
    2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów  na dofinansowanie zadań bieżących 1 500   500 2 000
  80104   Przedszkola 4 707 926 4 212 9 212 4 712 926  
    2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów  na dofinansowanie zadań bieżących 8 000   5 000 13 000 Uzupełnienie - koszty uczęszczania dziecka do przedszkola niepublicznego w innej gminie
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 216 730 4 212   212 518 Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PP-1
    4270 Zakup usług remontowych 240 831   4 212 245 043
  80110   Gimnazja 8 588 476 2 890 61 079 8 646 665  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 183 977   58 189 4 242 166 Uzupełnienie środków na odprawy nauczycieli PG-2 i PG-3
    4140 Wpłaty na PFRON 4 000 2 500   1 500 Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem PG-4
    4300 Zakup usług pozostałych 98 127   2 500 100 627
    4410 Podróże służbowe krajowe 4 000   390 4 390
    4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 390   1 610
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 121 804 1 205 1 205 121 804 Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem PG-4
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 259 180   4 079
    4120 Składki na Fundusz Pracy 581 25   556
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 1 000   9 000
    4300 Zakup usług pozostałych 65 178   1 205 66 383
  80195   Pozostała działalność 116 724 0 5 280 122 004 Zgodnie z decyzją Nr 78 Wojewody Maz. z dnia 24.07.2006 (pismo FIN I 301/3011/801 /39/06 z 25.07.2006r.)  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000   5 280 7 280
852     POMOC SPOŁECZNA 10 845 520 0 98 000 10 943 520 Zgodnie z decyzją Nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.07.2006 (pismo Nr FIN. I. /301/3011/852 /85/06 z dnia 2.08.2006) - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
  85295   Pozostała działalność 217 500 0 98 000 315 500
    3110 Świadczenia społeczne 217 500   98 000 315 500
Ogółem wydatki : 76 508 605 201 446 304 726 76 611 885  
     
§ 3
     
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.

 

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-11-17 09:45:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-11-17 09:48:00)

 
 
liczba odwiedzin: 14461779

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X