☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 85/06 w sprawie: Zmian w Budżecie Miasta na rok 2006

ZARZĄDZENIE NR 85

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia  27 września 2006 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2006,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
851     OCHRONA ZDROWIA 0 0 320 320 Zgodnie z decyzją Nr 98/2006 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 31.08.2006 (pismo Nr FIN.I. /301 /3011/851/46/06 z dnia 05.09.2006) - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców 
  85195   Pozostała działalność 0 0 320 320
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0   320 320
Ogółem dochody : 63 900 660   320 63 900 980  
     
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 386 570 0 1 582 3 388 152 Uzupełnienie środków z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczej należności gminy
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 063 419 0 1 582 3 065 001
    4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000   1 582 21 582
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 995 509 7 235 7 235 6 995 509  
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 358 200 7 235 5 235 356 200 Przeniesienia związane z działalnością promocyjną i kulturalną miasta
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000   5 235 25 235
    4300 Zakup usług pozostałych 324 655 7 235   317 420
  75095   Pozostała działalność 183 085 0 2 000 185 085
    4300 Zakup usług pozostałych 137 285   2 000 139 285
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 383 402 5 582 0 377 820 Rozdysponowanie rezerwy ogólnej do dz. 700-70005 § 4610  i  926-92605 § 4210 
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 380 902 5 582 0 375 320
    4810 Rezerwy 380 902 5 582   375 320
      ~ REZERWA OGÓLNA 268 619 5 582   263 037
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 371 709 27 837 27 837 23 371 709 W tym:
  80101   Szkoły podstawowe 9 069 890 18 116 18 116 9 069 890 Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem SP-4 i SP-7
    4140 Wpłaty na PFRON 8 800 8 000   800
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 600 5 000   21 600
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 272 500   5 000 277 500
    4270 Zakup usług remontowych 276 000   10 078 286 078
    4300 Zakup usług pozostałych 138 497 5 116   133 381
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 410   1 500 11 910
    4410 Podróże służbowe krajowe 3 200   1 500 4 700
    4430 Różne opłaty i składki 10 000   38 10 038
  80110   Gimnazja 7 023 665 4 117 4 117 7 023 665 Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem PG-2 i PG-3
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 000   4 000 154 000
    4270 Zakup usług remontowych 213 806 4 117   209 689
    4430 Różne opłaty i składki 14 200   117 14 317
  80123   Licea profilowane 1 089 749 169 169 1 089 749 Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem ZS-2
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 780 169   49 611
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000   169 3 169
  80130   Szkoły zawodowe 750 037 1 567 2 730 751 200
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 600 1 567   47 033
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000   2 437 6 437
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000   131 1 131
    4430 Różne opłaty i składki 2 200   162 2 362
  80144   Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 118 310 1 163 0 117 147
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000 1 163   4 837
  80145   Komisje egzaminacyjne 5 500 1 500 0 4 000 Przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (do rozdz. 80195 § 4300)
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 1 500   3 500
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 121 804 1 205 1 205 121 804 Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem SP-4
    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 079 180   3 899
    4120 Składki na Fundusz Pracy 556 25   531
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 1 000   8 000
    4300 Zakup usług pozostałych 66 383   1 205 67 588
  80195   Pozostała działalność 122 004   1 500 123 504 Przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (z rozdz. 80145 § 4170)
    4300 Zakup usług pozostałych 3 294   1 500 4 794
851     OCHRONA ZDROWIA 395 834 0 320 396 154 Zgodnie z decyzją Nr 98/2006 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 31.08.2006 (pismo Nr FIN.I. /301 /3011/851/46/06 z dnia 05.09.2006) - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców 
  85195   Pozostała działalność 80 000 0 320 80 320
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0   242 242
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0   40 40
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0   6 6
    4300 Zakup usług pozostałych 0   32 32
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 639 064 8 000 12 000 1 643 064  
  92601   Obiekty sportowe 1 468 364 8 000 8 000 1 468 364 Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem NOSiR
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 983   8 000 108 983
    4270 Zakup usług remontowych 70 000 8 000   62 000
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 120 700 0 4 000 124 700 Uzupełnienie środków  (zakup strojów sportowych dla drużyn młodzieżowych)
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 200   4 000 15 200
Ogółem wydatki : 67 838 885 48 654 48 974 67 839 205  
     
§ 3
     
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b.
     
§ 4
     
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.
                 

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-11-17 10:00:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-11-17 10:04:42)

 
 
liczba odwiedzin: 14461615

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X