☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 91/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006

Zarządzenie nr 91

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 9 października 2006 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2006,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 632 0 66 288 70 920 Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW 790-13/06 z 26.09.2006 r.) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12.11.2006 r.
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 0 66 288 66 288
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0   66 288 66 288
852     POMOC SPOŁECZNA 7 263 700 0 60 700 7 324 400 Zgodnie z decyzją Nr 130 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2006  (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/ 852/108/06 z dnia 28.09.2006)
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 634 000 0 60 700 694 700
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 507 000   54 000 561 000
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 127 000   6 700 133 700
Ogółem dochody : 63 900 980   126 988 64 027 968  
     
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 515 000 75 000 75 000 515 000 Przeniesienia między paragrafami związne z kosztami opracowań
  71014   Opracowania geodezyjne i kartograficzne 435 000 75 000 75 000 435 000
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 000 75 000   0
    4300 Zakup usług pozostałych 360 000   75 000 435 000
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 632 0 66 288 70 920 Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW 790-13/06 z 26.09.2006 r.) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12.11.2006 r.
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 0 66 288 66 288
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0   35 960 35 960
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0   2 941 2 941
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0   1 739 1 739
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0   248 248
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0   6 740 6 740
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0   7 938 7 938
    4300 Zakup usług pozostałych 0   10 422 10 422
    4410 Podróże służbowe krajowe 0   300 300
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 377 820 2 280 0 375 540 Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801-80110 § 4210
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 375 320 2 280 0 373 040
    4810 Rezerwy 375 320 2 280   373 040
      ~ REZERWA CELOWA 112 283 2 280   110 003
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 371 709 0 2 280 23 373 989 Uzupełnienie środków związane z funkcjonowaniem PG-4  (zakup stołów do pracowni komputerowej)
  80110   Gimnazja 7 023 665 0 2 280 7 025 945
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 154 000   2 280 156 280
852     POMOC SPOŁECZNA 10 943 520 0 60 700 11 004 220 Zgodnie z decyzją Nr 130 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2006  (pismo Maz.Urzędu Woj. Nr FIN I /301/3011/ 852/108/06 z dnia 28.09.2006)
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 224 480 0 60 700 1 285 180
    3110 Świadczenia społeczne 1 192 080   60 700 1 252 780
Ogółem wydatki : 67 839 205 77 280 204 268 67 966 193  
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.
                 

 

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowlaski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-11-17 10:21:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-11-17 10:23:35)

 
 
liczba odwiedzin: 14461865

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X