☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 96/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006

ZARZĄDZENIE NR 96

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 30 października 2006 r.

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. 
              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2006,  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006:
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 825 751 0 20 468 846 219 Zgodnie z decyzją Nr 129 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2006  (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/ 801/52/06 z dnia 27.09.2006)
  80101   Szkoły podstawowe 40 841 0 20 468 61 309
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 827   20 468 24 295
852     POMOC SPOŁECZNA 7 342 918 0 170 800 7 513 718  
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 942 410 0 141 800 6 084 210 Zgodnie z decyzją Nr 108 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9.10.2006  (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/ 852/118/06 z dnia 11.10.2006)
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5 942 000   141 800 6 083 800
  85295   Pozostała działalność 295 000 0 29 000 324 000 Zgodnie z decyzją Nr 115 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.10.2006  (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/ 852/125/06 z dnia 17.10.2006)
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 295 000   29 000 324 000
Ogółem dochody : 64 074 051   191 268 64 265 319  
     
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 375 540 3 200 0 372 340 Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801-80110 § 4210 ( PG-2)
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 373 040 3 200 0 369 840
    4810 Rezerwy 373 040 3 200   369 840
      ~ REZERWA CELOWA 110 003 3 200   106 803
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 373 989 36 350 60 018 23 397 657 W tym:
  80101   Szkoły podstawowe 9 069 890 0 36 468 9 106 358 Zgodnie z decyzją Nr 129 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2006 dotacja celowa w kwocie 20.468 zł.  na sfinansowanie - wprowadzenie od 1 IX.2006 nauczania języka angielskiego  w kl. I 
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 327 923   18 397 5 346 320
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 018 781   1 829 1 020 610
    4120 Składki na Fundusz Pracy 138 856   242 139 098
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 277 500   16 000 293 500 Przeniesienia  środków z rozdz. 80103 § 4260 związane z funkcjonowaniem SP-4  (zakupy do pracowni języków obcych)
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 337 824 16 000 0 321 824
    4260 Zakup energii 17 400 16 000   1 400
  80104   Przedszkola 4 712 926 16 350 16 350 4 712 926  
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500 500   2 000 Przeniesienia srodków związane z funkcjonowaniem PP-2 i PP-3
    4140 Wpłaty na PFRON 15 060 2 550   12 510
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 867   10 950 162 817
    4260 Zakup energii 265 936 9 000   256 936
    4280 Zakup usług zdrowotnych 9 546 2 100   7 446
    4300 Zakup usług pozostałych 59 264   5 400 64 664
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 869 1 500   4 369
    4410 Podróże służbowe krajowe 2 343 200   2 143
    4430 Różne opłaty i składki 9 947 500   9 447
  80110   Gimnazja 7 025 945 0 3 200 7 029 145 Zakup zestawu komputerowego w PG-2 - środki z rezerwy celowej
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 280   3 200 159 480
  80145   Komisje egzminacyjne 4 000 3 500 0 500 Przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4170
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe  3 500 3 500   0
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 121 804 500 500 121 804 Przeniesienia  środków związane z funkcjonowaniem PG-2
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe  8 000 500   7 500
    4410 Podróże służbowe krajowe 14 625   500 15 125
  80195   Pozostała działalność 123 504 0 3 500 127 004 Przeniesienie środków do rozdz. 80145 § 4170
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe  7 280   3 500 10 780
852     POMOC SPOŁECZNA 11 004 738 0 170 800 11 175 538 Zgodnie z decyzją Nr 108 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9.10.2006  (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/ 852/118/06 z dnia 11.10.2006)
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 942 410 0 141 800 6 084 210
    3110 Świadczenia społeczne 5 768 932   137 546 5 906 478
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 970   3 548 117 518
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 200   619 21 819
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 928   87 3 015
  85295   Pozostała działalność 315 500 0 29 000 344 500 Zgodnie z decyzją Nr 115 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.10.2006  (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/ 852/125/06 z dnia 17.10.2006)
    3110 Świadczenia społeczne 315 500   29 000 344 500
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 246 790 3 916 3 916 3 246 790 Przeniesienia między paragrafami środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. " Partnerstwo w widłach Trzech Rzek" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL )
  85395   Pozostała działalność 3 246 790 3 916 3 916 3 246 790
    4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 493 969 2 936   491 033
    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 659 980   163 679
    4448 Odpis na ZFŚS 1 530   2 936 4 466
    4449 Odpis na ZFŚS 508   980 1 488
Ogółem wydatki : 68 012 276 43 466 234 734 68 203 544  
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b.
§ 4
Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2a 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-11-17 10:36:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-11-17 10:39:13)

 
 
liczba odwiedzin: 14461830

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X