☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 27.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 83/06

Zarządzenie Nr 83/2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 25 września 2006r.

 

 

w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

 

           Na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów  publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020) i rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)     jednostce dominującej – rozumie się Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

2)     jednostki zależne – jednostki, które kontrolowane są przez jednostkę dominującą: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, jednoosobowe spółki gminy. Kontrola jednostek zależnych przez jednostkę dominującą, to prawnie zagwarantowana możliwość oddziaływania na jednostkę przez ustalenie jej planów finansowych, wyposażenie w składniki majątkowe, zatwierdzanie wyniku finansowego i jego podział, a także powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek.

      Wykaz jednostek zależnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

3)     konsolidacji – rozumie się łączenie sprawozdań finansowych (bilansów) jednostek tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych
z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt.

 

§ 2

 

1.Skonsolidowany bilans Miasta sporządza się:

1)     na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia,

2)     w złotych i groszach.

 

2. Skonsolidowany    bilans    Miasta    przekazuje    się    do    właściwej    regionalnej
    izby obrachunkowej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego
    sprawozdania podlegającego konsolidacji.

 

§ 3

 

 1. Konsolidacji podlegają bilanse: jednostki dominującej i jednostek zależnych wymienionych w załączniku Nr 1.

 

 1. Konsolidacji bilansów jednostki dominującej i jednostek zależnych dokonuje się metodą pełną, polegającą na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji bilansów jednostki dominującej i jednostek zależnych oraz na dokonaniu wyłączeń i korekt, o których mowa w § 4.

 

§ 4

 

 1. Wyłączeniu podlegają:

1) wartość udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i spółki (100% 
     kapitału Miasta):

a/ nabyte udziały w całości – wykazane w bilansie jednostki dominującej,

b/ odpowiadający  udziałom  fundusz   wykazany  w  bilansie  jednostki dominującej,

            2) dywidendy naliczone lub wypłacone przez spółki jednostce dominującej,
                  z zastrzeżeniem pkt 4:

                 a) zwiększenie o przypadającą na Miasto kwotę zysku (dywidendę) pozycji
                      pasywów bilansu spółki „Wynik finansowy z lat ubiegłych”,

                 b) zmniejszenie o przypadającą na Miasto kwotę zysku (dywidendę) pozycji
                      pasywów jednostki dominującej „Wynik finansowy roku bieżącego”,

            3) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym
                charakterze jednostek objętych konsolidacją, z zastrzeżeniem pkt 4).

            4) można nie dokonywać wyłączeń, o których mowa w pkt 2) i 3), jeżeli nie są
                one istotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej
                i finansowej oraz wyniku finansowego.

 

§ 5

 

Utworzenia bilansu jednostki dominującej dokonuje się przez połączenie pozycji bilansów:

1)     z wykonania budżetu, sporządzonego wg załącznika Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r., oraz

2)     bilansu dla urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (jako jednostki budżetowej), sporządzonego wg załącznika Nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
28 lipca 2006r.

na arkuszu konsolidacyjnym odpowiadającym formularzowi „skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego”, stanowiącemu załącznik Nr 7 do wymienionego rozporządzenia.

 

§ 6

 

 1. Ustala się dokumentację konsolidacyjną, w brzmieniu załączników od Nr 2 do Nr 9 do zarządzenia, stanowiącą, obok bilansów jednostek objętych konsolidacją, podstawę sporządzenia skonsolidowanego bilansu, celem rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego całego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (jako grupy kapitałowej).

 

 1. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, podlega ochronie i przechowywaniu przez okres 5 lat.

 

 1. Dowody powstające w procesie konsolidacji traktować należy jak dowody księgowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości, nie podlegają one jednak zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych jednostek objętych konsolidacją, a stanowią odrębny zbiór  dokumentacyjny wprowadzający zmiany w aktywach i pasywach konsolidowanych bilansów.

 

§ 7

 

1. Jednostki, o których mowa w załączniku Nr 1, składają Burmistrzowi Miasta,
     wg stanu na dzień bilansowy:

     1) szczegółowy wykaz należności i zobowiązań wobec jednostek podlegających
          konsolidacji,

     2) szczegółowy wykaz nieruchomości,

     3) informację o średnim rocznym zatrudnieniu w pełnych etatach.

 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 składane są wraz z bilansami, w terminach
     określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 8

 

Zobowiązuję kierowników jednostek, o których mowa w załączniku Nr 1, do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia podległych pracowników i stosowania jego postanowień.

 

§ 9

 

Traci moc zarządzenie Nr 56/2003 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia
15 lipca 2003r. w sprawie: określenia wzorów druków pomocniczych celem sporządzenia bilansu skonsolidowanego.

 

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 83/2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 25 września 2006r.

 

 

 

Wykaz jednostek zależnych

 

 

 1. Jednostki budżetowe:

                                   1.     Publiczne Przedszkole Nr 1

                                   2.     Publiczne Przedszkole Nr 2

                                   3.     Publiczne Przedszkole Nr 3

                                   4.     Publiczne Przedszkole Nr 4

                                   5.     Publiczne Przedszkole Nr 5

                                   6.     Szkoła Podstawowa Nr 3

                                   7.     Szkoła Podstawowa Nr 4

                                   8.     Szkoła Podstawowa Nr 5

                                   9.     Szkoła Podstawowa Nr 7

                              10.     Publiczne Gimnazjum Nr 1

                              11.     Publiczne Gimnazjum Nr 2

                              12.     Publiczne Gimnazjum Nr 3

                              13.     Publiczne Gimnazjum Nr 4

                              14.     Zespół Szkół Nr 2

                              15.     Ośrodek Pomocy Społecznej

                              16.     Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

 1. Zakłady budżetowe
  1. Miejski Zakład Oczyszczania

 

 1. Samorządowe instytucje kultury

1.     Miejska Biblioteka Publiczna

2.     Nowodworski Ośrodek Kultury

 

 IV.            Spółki prawa handlowego – 100% udziałów Gminy

1.    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

2.    Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

3.    Zarząd Budynków Komunalnych –Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 83/2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 25 września 2006r.

 

 

 

Dokumentacja konsolidacyjna

 

 

1.     Wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki – zał. Nr 1,

 

2.     Konsolidacyjny arkusz roboczy – ustalenie bilansu jednostki dominującej (przed wyłączeniami) – zał. Nr 2,

 

3.     Konsolidacyjny arkusz roboczy – konsolidacja bilansów jednostek budżetowych (przed wyłączeniami) – zał. Nr 3,

 

4.     Konsolidacyjny arkusz roboczy – konsolidacja bilansów instytucji kultury (przed wyłączeniami) – zał. Nr 4,

 

5.     Konsolidacyjny arkusz roboczy – konsolidacja bilansów spółek prawa handlowego (przed wyłączeniami )– zał. Nr 5,

 

6.     Konsolidacyjny arkusz roboczy – konsolidacja bilansów jednostek zależnych (przed wyłączeniami)– zał. Nr 6,

 

7.     Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami objętymi konsolidacją – zał. Nr 7,

 

8.     Konsolidacyjny arkusz roboczy – konsolidacja bilansów: jednostki dominującej i jednostek zależnych (po wyłączeniach) – zał. Nr 8.

 

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2006-11-21 09:52:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2006-11-21 10:02:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380