☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zerządzenie Burmistrza Miasta nr 101/06 w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2007

ZARZĄDZENIE  Nr  101/2006

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 14 listopada 2006 r.

 

                     w sprawie : projektu uchwały budżetowej na rok 2007.

 

 

              Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje :

 

                                                                  § 1

 

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2007 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego,  przedstawić :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

2. Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

                                                                  § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                            Burmistrz Miasta
                                                                                                                           (-) Jacek Kowalski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 101/2006

 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 14 listopada 2006 r.          

 

PROJEKT

 

Uchwała Nr ...............

Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia ....................

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 71.820.195  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.      Wydatki budżetu gminy w wysokości 91.565.262  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.           Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3.           Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1.                  Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.745.067 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)                         zaciąganych kredytów w kwocie      - 19.700.000 zł,

2)                         wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                                                            -         45.067 zł.

2.      Przychody budżetu w wysokości 20.076.067 zł, rozchody w wysokości 331.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości                                                                         -     450.000 zł,

2)    celową w wysokości                                                                         - 1.000.000 zł,

z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli.

 

§ 5

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 260.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260.000  zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1.      Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładu budżetowego: przychody – 1.653.000 zł, wydatki - 1.653.000 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 9.

2.      Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1.222.503 zł; wydatki – 1.228.003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1.      Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.068.660 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 207.640 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        - 93.000 zł,

2)      wydatki           - 93.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem  nr 13 .

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)                  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wraz z odsetkami w kwocie   -   550.000 zł;

2)                  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wraz z odsetkami w kwocie -  20.000.000 zł;

§ 12

1.  Upoważnia się Burmistrza do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 550.000 zł,

2)       zaciągania zobowiązań:

a)                    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)                     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 5.000.000 zł,

3)       dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3)         udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty   1.000.000 zł,

4)         udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty  1.000.000 zł,

5)         lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

2.      Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) , pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu.

 

                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady  Miejskiej

 

 

 

                                                          ....................................................................

 

Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Artur Żuk
(2006-11-28 15:12:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Żuk
(2006-11-28 15:35:44)

 
 
liczba odwiedzin: 14461922

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X