III sesja RM

III sesja Rady Miejskiej

12 grudnia br. odbyła się III sesja Rady Miejskiej, podczas której ustalono stawki podatkowe obowiązujące od 2007 roku w naszym mieście. Ustalona została wysokość stawek podatku od nieruchomości. Na przykład od budynków mieszkalnych lub ich części (od 1 m2 powierzchni użytkowej) zapłacimy w przyszłym roku 0,56 zł, od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 18,43 zł; związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m2 powierzchni) 0,68 zł.

Zwolnione od podatku od nieruchomości na rok 2007 zostały budynki oraz grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej; budynki, budowle i grunty służące do celów ochrony przeciwpożarowej oraz budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub w trwałym zarządzie gminnych jednostek budżetowych. Zwolnienia te nie obejmują budynków i ich części, budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Określone zostały również stawki podatku od środków transportowych z uwzględnieniem: rodzaju pojazdu, wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi, zawieszenia, liczby miejsc do siedzenia oraz wpływu na środowisko.  

Przyjęto stawkę podatku od posiadanego psa w wysokości 40 zł w stosunku rocznym. Podatek ten płatny ma by ć z góry, bez wezwania do dnia 31 maja lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, podatek jest płatny w połowie jego wysokości.

Ustalono wysokość stawek opłaty targowej na 17 zł – za sprzedaż ze stanowiska z samochody, 15 zł - za sprzedaż ze stanowiska, 8 zł – za sprzedaż z ręki, 38 zł – za sprzedaż ze stanowiska meblowego oraz 16 zł – za sprzedaż ze stołu. Wysokość opłaty dziennej nie może przekroczyć kwoty 618,33 zł. Przy obliczaniu należności z tytułu opłaty targowej powierzchnię, z której pobierana jest opłata za zajęcie każdego metra bieżącego powierzchni zaokrągla się do pełnego metra. W przypadku, gdy dokonujący sprzedaży zajmuje, mniej niż 1 mb powierzchni, opłatę targową pobiera się w wysokości należnej za 1mb.

Zatwierdzono przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej. Przewodniczącym Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego został  radny Jacek Gereluk, Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska radny Włodzimierz Laur, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Andrzej Świder oraz Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych radny Marek Olszewski.

Decyzją Rady Miejskiej powołano na skarbnika miasta p. Annę Palczowską.

Dokonane zostały zmiany w budżecie miasta na 2006r. Plan dochodów budżetu wynosi 61 121 128 zł, a plan wydatków 64 481 801 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2006r. nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi wynoszą 2 150 015 zł. Łączne wydatki inwestycyjne z budżetu miasta na bieżący rok ustalone zostały na kwotę 10 396 670 zł.

Rada wyraziła zgodę na wykorzystanie herbu miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego do celów statutowych.

Uchwałą Nr III/22/06 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2006r. stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim p. Jacka Gereluka na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 

Wytworzył:
Rada Miejska
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2006-12-08 11:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2006-12-18 15:11:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki