IV sesja Rady Miejskiej

 

IV sesja Rady Miejskiej


28 grudnia odbyła się IV sesja Rady Miejskiej, podczas której uchwalono budżet miasta na 2007r. Ustalono dochody budżetu w wysokości 76 620 195 zł, a wydatki w wysokości 96 365 262 zł. Powstały deficyt w wysokości 19 745 067 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 19 700 000 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 45 067 zł. W budżecie na 2007r. zabezpieczono środki finansowe związane z wydatkami na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Na przyszłoroczne zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 3 288 000 zł.
Radni podjęli decyzję o przystąpieniu gminy Nowy Dwór Mazowiecki do Spółki „Port Lotniczy Modlin Sp. z o.o.” oraz wyrazili zgodę na wniesienie aportu pieniężnego do Spółki w wysokości 4 800 000 zł.
Przyjęto „Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy na 2007 rok”. Przyjęcie Programu pozwoli na uruchomienie wielokierunkowych działań zmierzających do zmniejszenia rozmiaru problemów społecznych mieszkańców naszego miasta, mających wpływ na podniesienie świadomości społeczeństwa na temat wagi czynników warunkujących zdrowie. Pozwoli również na zintegrowanie przedsięwzięć różnych podmiotów, które działają na rzecz poprawy zdrowego stylu życia społeczeństwa nowodworskiego.
Uchwalony został regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także określenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez miasto w 2007r. Regulamin określa m.in. wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom, w taki sposób aby zapewnić realizację wytycznej dla samorządu zawartej w ustawie Karta Nauczyciela.
Na terenie Modlina Twierdzy zaliczono do kategorii dróg gminnych następujące ulice: Gen. Józefa Bema, Tytusa Chałubińskiego, Chłodnia, Gen. W. Chrzanowskiego, Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Kadetów, Gen. Ignacego Ledóchowskiego, 29 Listopada, Płk. Edwarda Malewicza, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Obrońców Modlina, Obwodowa (na odcinku od ul. Gen. Bema do murów Twierdzy), Księcia Józefa Poniatowskiego, Gen. Ignacego Prądzyńskiego, Szpitalna, 1831r., 1863r., 1918r. i Fryderyka Chopina.

Wytworzył:
Wydział Promocji i Rozwoju Miasta
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2006-12-19 14:38:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2006-12-29 15:21:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki