uchwała 173/08

Uchwała Nr XVIII / 173 /2008

Rady Miejskiej w  Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 29 stycznia 2008 r.

 

w sprawie: zmian w  budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

a/ zwiększa się dochody budżetu miasta na 2008 r. o kwotę  18.531 zł.

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi  72.295.873 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały :

a/ zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2008 r. o kwotę 551.096 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi  89.828.438 zł.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne realizowane
w 2008 r.

Wydatki na zadania  inwestycyjne w 2008 roku po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3a.

§ 4

1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 17.532.565 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

    a/ zaciąganych kredytów w kwocie 17.000.000 zł.

    b/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 532.565 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 17.782.565 zł.

 

 

Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 4.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 5.

§ 6

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-02-01 15:18:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-02-04 10:18:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki